Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Hésiodos 1 - Historie světa

Hésiodos 1 - obrázek

Hésiodos 1 - obrázek

Zrození bohů: Stvoření světa, Kyklopové, Kronos a Úranos, zrození Afrodity.
         

         

          […]
          Tak tedy nejdříve vznikl Chaos, ale pak Země
          širokoprsá, to na věky bezpečné pro všecky sídlo,
          pro nesmrtelné, jimž temeno sněžného Olympu patří,
          spolu s mrákotným Tartarem v útrobách široké země -
120     a s ní Erós, jenž z věčných bohů je nejspanilejší,
          údy oprošt'uje a veškerých bohů i lidí
          mysl v prsou si podmaňuje i rozšafný rozum.
          Z Chaosu černá Noc a Erebos počátek vzali;
          z Noci se zase narodil Aithér a Den, který v lásce
125     z obětí Erebu počala matka a přivedla na svět.
          Země zrodila napřed jí samé podobné nebe -
          Úrana plného hvězd, kol dokola aby ji hálil,
          aby blaženým bohům byl na věky bezpečným sídlem;
          mocné pak zrodila hory, ty rozkošné příbytky bohyň,
130     příbytky nymf, které v roklinatých si libují horách.
          Povila ona i netknuté moře, vlnami vzduté,
          Pontos, bez rozkoše a lásky; leč potom se vzdala
          Úranovi a z toho se narodil Ókeanos,
          zvířený do dna, i Koios a Kreios a Hyperíón,
135     Íapetos a Theia a Rheia a Mnémosyné,
          Foibé v čelence zlaté i Themis a líbezná Téthys.
          Po nich přišel ten nejmladší na svět, úskočný Kronos,
          nejstrašlivější z dětí; měl otce bujného nerad.
 
          Kyklópy zrodila potom; ti měli troufalé srdce,
140     Steropés jako Brontés i silácké povahy Argés,
          kteří zrobili blesk a hrom dali Diovi otci;
          oni v ostatních věcech sic bohům podobni byli,
          jenomže uprostřed čela jim sedělo jediné oko.
          Jménem Kyklópové se zvali proto, že měli
145     jediné okrouhlé oko, jež sedělo uprostřed čela;
          sílu svalstva i um oni vkládali do svého díla.
          Ale i jiní ze Země přišli a z Úrana na svět,
          obrovští synové tři a zpupní - je strach o nich mluvit:
          Kottos a Briareós a Gygés, svéhlavé děti.
150    Od ramenou jim paží sto se napřahovalo -
          sáhnout na ně byl strach - a nad údy rozložitými
          každému padesát hlav, ne méně, vyrostlo z plecí;
          neměla soka ta mohutná síla v mohutném těle.
          Všichni synové totiž, co se Zemí Úranos zplodil,
155     budili hrůzu a protivní byli vlastnímu otci
          od počátku; on každého hned, jak vyklouzl z lůna,
          jednoho po druhém v útrobách Země Úranos ukryl,
          nepouštěl na světlo ven a ze skutku zlého měl radost.
          Ona však, Země obrovitá, ta sténala, uvnitř
160     přeplněna, až na zlý a úskočný prostředek přišla.
          Stvořila bez meškání věc novou, šedivou ocel,
          zrobila veliký srp, a sklíčena v mileném srdci,
          mluvila k mileným synům a nabádajíc je, řekla:
          "Synové moji z hříšného otce, kdybyste chtěli
165     uposlechnout,pak za hanu zlou se na vašem otci
          můžeme pomstít; on hanebné skutky si umyslil první."
          Domluvila. Jich všech se zmocnila bázeň, a nikdo
          neříkal nic- až veliký Kronos, ten lstivý, se vzmuživ,
          ujal se zase slova a hovořil k vážené matce:

170   "Matko, já bych ti mohl to dílo slíbit i provést;
          na otce našeho zlopověstného přec neberu ohled;
          vždyť to byl on, kdo hanebné skutky si usmyslil první."
         
          Pravil, a obryně Země se v srdci zaradovala;
          do skryté léčky ho posadila a čepel mu dala
175    do ruky ostrozubou a úklad mu zjevila celý.
          Veliký Úranos přišel, s ním noc, a kol dokola Zemi
          touže po milování on objal a všady se prostřel;
          ze zálohy pak jeho syn se nazvedl rukou,
          levou, zatímco pravou se obrovské čepeli chopil,
180   dlouhé, ostrozubé, a svému milému otci
          s chvatem usekl úd a hodil jej vzad, aby letěl
          za jeho týl; ale nevyletěl mu naprázdno z ruky:
          neboť co krůpějí krve se z něho střáslo, ty všecky
          přijala Země, a sotva se naplnil koloběh roků,
185     Zrodila mocné Erínye i Giganty obry
          v zářící zbroji a s dlouhými oštěpy v rukou a nymfy,
          ty, kterým "Jasanové" se říká po širé zemi.
          Ale to přirození, jak jednou je ocelí uťal
          Kronos a do moře rozvlněného jím z pevniny mrštil,
190    neslo se hladinou dlouho a z nesmrtelné té tkáně
          bílá se ronila pěna - a z ní se počala panna.
          Ke Kythérám, jež milují bozi, se dostala nejdřív,
          na Kypros, čnící z vln, pak doplula z Kythér, a na břeh
          bohyně krásná a velebná vyšla; jí pučela tráva,
195    kamkoli šlápla, zpod útlých nohou; ji Afroditou,
          bohyní zrozenou z pěny a v čelence Kythéřankou
          jmenují bozi i lidé, že v mořské se počala pěně;
          Kythéřankou, že ke Kythérám se dostala nejdřív,
          ale i rozenkou Kypru, že z vln se na Kypru zvedla;
200    mimoto milomoudrou, že na svět se zrodila z moudí.
          K ní se přidružil Erós a šla s ní spanilá Touha,
          jakmile přišla na svět a brala se do sboru bohů;
          takovou čest má od počátku a takový úděl
          byl ji dán mezi lidmi i bohy nesmrtelnými:
205    panenské laškování i usmívání i šalba,
          sladké potěšení i láska roztomilosti.

          Tamtěm synům pak veliký Úranos otec dal jméno,
         které byl zplodil sám, a je veliký Úranos káral:
          říkal o nich, že z bezbožnosti si troufali spáchat
210     čin tuze velký a za ten že jednou odplata přijde.
          […]


komentář: Zrození Nebe a Země a z nich všech ostatních částí Vesmíru a bohů. Země je domovem lidí, nebe s hvězdami bohů. Tartar je obydlený svět uvnitř Země, tedy pod zemí.

První obyvatelstvo Země - Kyklopové podobní bohům. Druhé - obři - synové z nebes, svou velikostí ohrožující bohy. Otcem uvrženi do podsvětí Vnitřní Země.

Všimněte si, že Nebeský Bůh je zde líčen jako ukrutník a nepřítel, hubící své děti. Nepřipomíná vám někoho z Bible? Až jeho neméně násilný syn ho zbavil jeho plodivé síly a síly vůbec. Z jeho semene ještě stačili vzniknout další obři - Giganti a také spanilá Afrodité.

Kythéry a Kypros jsou označení pro místa ve vesmíru.

 

21.01.2012 20:32:55
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one