Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Hésiodos 3 - Historie světa

Hésiodos 3 - obrázek

Hésiodos 3 - obrázek

Práce a dni: O lidských pokoleních, Prométheus, stvoření ženy, konec posledního věku

      

         […] živobytí, to bohové před lidmi skryli;

        jinak přece i za den bys lehounko vydělal tolik,

        že by to stačilo na rok a prstem bys do roka nehnul;

45    jakoby nic bys kormidlo uložil nahoru nad krb,

        práce s voly by vzala zasvé, i robota mezků.

        On ale Zeus nám schoval chleba, jsa rozlícen v srdci,

        protože Prométheus, ten ošemetník, ho přelstil;

.......proto si vymyslil žal a starost na lidské plémě.

.

50 ...Schoval oheň; a ten mu výborný Íjapetovec

.......ukradl, Diovi věhlasnému, a donesl lidem

.......v duté holi a za zády Dia, vladaře blesků.

.

.......Rozlícen mrakotřas Zeus ho potom oslovil takto:

......."Synu Íjapetův, ty chytráku, nad něhož není!

55 ...Plesáš, žes ukradl oheň a moje ošidil srdce -

.......k veliké pohromě sobě a k pohromě budoucím lidem.

.......Za ten oheň jim já zas daruji zlo, kterým všichni

.......v duchu se budou kochat a vlastní neštěstí hýčkat."

       

        Domluvil otec bohů i lidí a potom se zasmál;

60    slavnému Héfaistovi pak ruče uložil uhníst

        hlínu s vodou a lidský hlas do ní vložit i sílu,

        bohyním nesmrtelným ji rovnou učinit v tváři,

        na pohled krásnou a milostnou pannu; pak Athéně kázal

        v ručních pracích ji vzdělat, ať hotoví tkaniny pestré;

65    zlatá Afrodíté jí měla rozlít kol hlavy

        půvab i strastnou touhu a trýzeň, jež stravuje údy;

        do prsou mysl psí jí vložit a povahu lstivou

        Hermovi křídlatému pak velel, Argovu vrahu.

       

        Domluvil Kronovec vládce - a oni poslechli Dia.

70    Ruče uhnětl z hlíny ten umělec na slovo vzatý

        podobu cudné panny dle úradku Kronova syna;

        Athéné sovích očí jí zřasila roucho i vlasy,

        bohyně Charitky s mocnou Peithó jí okolo hrdla

        ovily řetězy z ryzího zlata a okolo hlavy

75    Hóry krásnovlasé zas pletence jarního kvítí;

        všechen ten lesk na ní uspořádala Athéné Pallas.

        Do prsou arci jí Argův vrah a hlasatel bohů

        slova lichotivá a lži a povahu lstivou

        vložil, jak hřímatel Zeus si přál, a ovšem i mluvu

80    přidal, křídlatý bůh, a pak té ženě dal jméno

        Pandóré, protože všichni, co bydlí v olympských domech,

        dali jí dar - a neštěstí mužům, co z chleba jsou živi.

        Když s tou nástrahou krutou a nevídanou byl hotov,

        slavného Argova vraha v dům Epiméthův otec,

85    rychlého posla, s tím darem poslal; on Epimétheus

        nevzpomněl na to, co Prométheus mu říkal: ať nikdy

        nebere od Dia dar, ať každý na Olymp vrátí

        zpátky, sic nějaké zlo se z toho vyklube lidem.

        Přijal dar a vzpomněl, když neštěstí bylo už doma.

       

90 ...Zpočátku totiž si na zemi žila plemena lidská

.......stranou zlého a bez protivenství a bez těžké práce,

.......bez nemocí, jež smrt a bolest přinesly lidem;

.......lidé přec vůčihledě a rychle v starosti stárnou.

    ...Žena však se sudu sňavši svou rukou široké víko

95    ven je pustila všecky - a lidem hoře a bědu.

        Jedině Naděje uvnitř té těžko rozbitné schrány

.       zůstala v sudě až pod samým hrdlem a nevyletěla

        ven, neboť žena včas zase dala pokličku na sud

        z vůle mrakotřasa a vladaře oblaků Dia.

100  Ostatních strastí však na tisíce teď po světě chodí;

        plna protivenství je země a plno i moře;

        nemoci ve dne a nemoci v noci na lidi chodí,

        nevolány a samy, a záhubu člověku nosí

        potichu, protože Zeus jim chytře nedopřál hlasu.

 

105  Tak to chodí a Diově vůli je nemožno ujít.

 

        Ještě jinou zkazku ti budu vyprávět, chceš-li,

        pěkně a důmyslně, a ty si ji dobře do srdce ulož:

        kterak bozi i smrtelní lidé si žívali stejně.

       

     ...Nejprve zlatý věk a zlaté smrtelné plémě

110 ...stvořili nesmrtelní, co bydlí v olympských sídlech.

........Oni žili v ten čas, kdy na nebi kraloval Kronos;

........nejinak žili než bozi a neměli starostí v srdci,

........bez práce, bez protivenství a běd; ani starobu vetchou

........neznali; věčně ruce i nohy majíce stejné,

115 ...z hojnosti všeho se těšili, zlo se jich nedotklo žádné;

........mřeli tak lehko, jako když usne; na dosah měli

........všecko dobré a sklizeň jim dávala plodistvá země

........od sebe sama, a hojnou a bujnou; oni se chutě

........dělili o dílo v klidu v tom nadbytku všelikých darů,

120   bohati na stáda bravu a milí blaženým bohům.

        Avšak to pokolení že černá pokryla hlína,

        jsou z nich daimonové dle úradku velkého Dia,

        pozemští, dobrodějní a strážcové smrtelných lidí;

        oni dávají pozor, kdo jedná správně či špatně,      

125  v oblaku zahaleni a po zemi chodíce všady,

        blahodární; i tuto čet mají narovno s králi.

.

    ...Druhé pokolení, už stříbrné, o mnoho horší

........potom stvořili bozi, co bydlí v olympských sídlech;

........ani vzrůst, ani mysl už nemělo jako to zlaté.

130   Století celé své veliké nemluvně, zákrska-syna

        pečlivá matka si musela krmit a pěstovat doma;

        ale sotvaže dospěl a dorostl na míru muže,

        kratičký čas byl živ a nesl za hořem hoře-

        z nerozumu; vždyť nedovedli svou pýchu a zpupnost

135   zadržet od druha druh, ani nechtěli uctívat bohy,

        ani na oltářích těm blaženým spalovat žertvy,

        jak je u lidí slušno a zvykem. A nakonec v hněvu

        rozenec Kronův Zeus je vyhladil, protože pocty

        blaženým bohům, jimž patří Olymp, nechtěli vzdávat.

140  Avšak i toto pokolení když pokryla hlína,

        dostali od lidí jméno ti blažení podzemní - druzí,

        ale i tak je provází úcta na věčné časy.

.

     ...Otec Zeus pak třetí plémě smrtelných lidí,

........bronzové, stříbrnému už nikterak podobné, stvořil,

145 ...z jasanů, hrozné a obrovité; ti o žalné dílo

........Áreovo a násilí dbali a nejedli chleba,

........nýbrž srdce tvrdé jak ocel měli a zpupné;

........strach je potkat a strach se dotknout té veliké síly,

........pádných paží, jež na hrubém trupu od ramen rostly.

150  Bronzovou měli zbroj a bronzové měli i domy,

        bronzem pracovali; neb neznali železo černé.

     ...Vlastníma rukama oni se navzájem pobivše sešli

........do domu zatuchlého a k zimomřivému Hádu

........beze slávy; i je, ač bývali strašní, si vzala

155 ...černá smrt a opustili svit jasného slunce.

        

        Avšak i toto pokolení když pokryla hlína,

        jiné ještě plémě, už čtvrté, na živné zemi

        stvořil Zeus, syn Kronův, lepší a spravedlivější,

        héroů zbožný rod, ty muže, kterým se říká

160   polobozi; toť prastaré plémě na širé zemi.

        Ty ale lítý zahubil boj a krvavá vřava,

        jedny pod sedmi branami Théb a v Kadmově zemi,

        když se utkali o brav a o statek po Oidipovi;

        druhé zas k Tróji přes velký jícen moře i s loďmi

165  přivedla vojna, že Helenu s krásnými pletenci chtěli.

        Když potom černá smrt je zahalila a konec,

        daleko od lidí sídlo a živobytí jim přiřkl

        otec Zeus, syn Kronův, až na samém okraji země,

        daleko od nesmrtelných a jejich králem je Kronos.

170   Tam oni bydlí-žijí a nemají starostí v duši,

        na výspách blaženosti a při vírech Ókeanových,

        blažení héroové, a sklizeň, jež do roka třikrát

        metá, sladkou jak med, jim dává plodistvá země.

.

       ...Kéž jsem se neoctl já mezi muži pátého věku,

175 ...kéž jsem umřel dřív nebo přišel na svět až potom!

........Nyní je totiž už železné plémě; to oddechu nezná

........od běd a lopot za dne a nemá pokoje v noci,

        napořád hynouc, a těžkých strastí jim přidají bozi;

        nicméně také jim se ke zlému přimísí dobré.

180 ...Zahubí Zeus i toto smrtelné plémě, vždyť děti,

        sotvaže přijdou na svět, už mají šedivé vlasy.

.     ...Otec synům už nebude vhod, ani synové otci,

........hostiteli se znelíbí host a příteli přítel,

........rodný bratr už nebude milý, jak bývalo dříve.

185   Rychle přestanou mít své stárnoucí rodiče v úctě,

        budou je tupit a dotírat na ně příkrými slovy,

        krutí! o boží pomstu se nestarajíce; svým starým

        rodičům nebudou chtít se odvděčit za vychování;

        podle pěstního práva druh druhu vyvrátí město.

190 ...Nebude ve cti, kdo stojí v slovu, a spravedlivého

........ani dobrého muže si nebudou vážit; to spíše

........násilníka a zločince; stud se ztratí, i víra

........v rukoudání; ten horší muž bude lepšímu škodit,

        křivými slovy ho nařkne a ještě přísahu přidá.

195 ...Lidem nešťastníkům se na paty pověsí všechněm

........zlolajná závist, škodolibá a ošklivá v tváři.

        Tehdy už od země širokých cest se k Olympu vznesou,

        rouchem běloskvoucím si halíce spanilé tělo,

        do sboru nesmrtelných a samotny nechají lidi

200  Stud a Spravedlnost; i nezbude smrtelným lidem

........nic než bída a žal - a nebude pomoci od zla.

        […]


komentář: Prométheus provedl skandální kousek - schoval věčný božský oheň mezi lidi! Dia to dost rozzuřilo a tak stvořil ženu - Pandoru, danajský dar. Skrze ni byly na svět přvedeny hříchy a utrpení. Ale i něco pozitivního v ženě bylo, ovšem zůstalo to skryto.

Opět zajímavý postřeh: Každý dar od Boha tohoto světa je prokletým neštěstím a je lepší ho vrátit.

Doba, kdy lidé žili (jako) v ráji. Daimonové jsou andělé.

Druhé pokolení lidských skřetů, které se přesunulo do podzemí.

Polobozi brázdící vesmírem - Plejády, Sirius.. zlaté časy...

 

24.01.2012 15:12:10
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one