Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Texty pyramid 5. Pepi I.

th.jpg
Král Pepi I. Jméno pyramidy: Mennofer=Trvalá krása. Místo: Sakkára.
 Ten, kterého milují Obě země, Pepi, nesmrtelný, král Obou zemí, Merire, Dvojitý Zlatý sokol, Gebův dědic, obdařený životem, mocí, silou a štěstím jako Bůh, navěky...

* * *

Ó, Pepi!

Vyšel jsi, aby ses stal zářícím duchem, mocným bohem, a usednul na Osiridův trůn. Máš v sobě svou zářící duši, máš u sebe svou moc a na hlavě svou velkou korunu; svou světlou korunu držíš před sebou.

Tvá tvář je před tebou, tvá chvála je před tebou; následovníci boha jsou za tebou, bohem vyvolení jsou před tebou. Volajíce: "Bůh přichází! Bůh přišel! Pepi přichází usednout na Osiridův trůn! Z Neditu přichází osvícený duch, jehož moc je z Velké země."

Isis k tobě hovoří, Neftis k tobě volá. Zářící duchové k tobě přicházejí, klaníce se, líbají zemi u tvých nohou, bojíce se tebe, Pepi, v městě Sia! Stoupáš ke své matce Nutě, ona tě bere za tvou ruku, ukazuje ti cestu k Obzoru, k místu, kde je Re.

Brána nebe je ti otevřena, brána osvěžující vody je ti otevřena. Tam nalezneš Rea, který tam stojí, čekaje na tebe. On tě vezme za ruku a dovede tě k dvojitému nebeskému chrámu - usadí tě na trůn Osirida.

Ó, Pepi!

Hórovo oko k tobě přichází a žádá si tě. Tvá božská duše k tobě přichází. Tvá moc osvícených duší k tobě přichází. Syn zachránil otce: Hór zachránil Usira. Hór zachránil Pepiho před jeho nepřáteli.

Stavíš se, Pepi, na přední místo, zachráněný, vybavený jako bůh, vtělený v podobě Osirida, na jeho trůn - Chontamentiho, a děláš to, co on dělával mezi zářícími dušemi - nesmrtelnými hvědami.

Tvůj syn usedá na tvůj trůn, vtělený v tvé podobě, a dělá to, co jsi dělával dříve v čele nesmrtelných, z rozkazu Rea, Velkého boha: Pěstuje ječmen, obdělává špaldu, kterými tě obdarovává.

Ó, Pepi!

To, co ti náleží - život a síla - to je ti dopřáváno od Rea; nesmrtelnost je tvá! Přijmi své tělo, abys sám mohl mluvit, byv přijav božskou formu, skrze nějž se staneš velkým mezi předními bohy Jezera.

Ó, Pepi!

Tvá božská duše zaujímá své místo mezi bohy, mezi zářícími duchy - strach z tebe naplňuje jejich srdce!

Ó, Pepi!

Zaujmi své místo na svém trůnu v čele nesmrtelných - strach z tebe naplňuje jejich srdce! Tvé jméno na Zemi bude žít, tvé jméno na Zemi bude trvat. Nezemřeš. Nepomineš na věky věků...

* * *

Geb říká: "Nut! Vzkřísi v sobě Pepiho! Ať je nesmrtelným!"

Velká věc se udála v nebi: stala jsi se mocnou, zvítězila jsi! Naplnila jsi každé místo svou nádherou. Celá Země je pod tebou, je tvoje! Obklopila jsi celou Zemi a všechno na ní objala svýma rukama. Vezmi také Pepiho a umísti jej v sobě jako nehynoucí hvězdu!

Probuď se pro Hóra! Postav se Setovi! Vstaň jako Osiris, jako zářící božská duše, Gebův prvorozený! Vstaň a zaujmi své místo jako Anubis na svém svatostánku!

Odcházíš do nebe. Cesty nebeských oblouků vedoucí k Hórovi byly pro tebe upevněny. Setovo srdce je ti nakloněno, jako Velkému z Héliopole, když cestuješ Mléčnou dráhou po severním nebi jako hvězda skrze velký Oceán, pod tělem Nuty. Duat napřahuje tvou paži k místu, kde je Orion, Nebeský býk ti podává ruku.

Žij! Žij! Ne, nezemřeš smrtí! Tak jako žil Hór, obývav Letopolis, poté co mu byla otevřena Velká jeskyně - Heliopolitan s palicí, na vysokých nosítkách Chontamentiho.

Vskutku: Velký padnul na bok - ten, který byl svržen v Nedit. Tvá ruka je zachycena Reem, tvá hlava je pozdvihnuta Dvěma Devetery.

Pohleďte, znovuvychází jako Orion! Hle, Osiris vychází jako Orion - Pán vína svátku Wag! "Krásný", říká jeho matka. "Dědic", říká jeho otec. Počat z nebe, porozen Jitřním sluncem. Nebe tě zplodilo spolu s Orionem. Jsi zrozen Ranní hvězdou spolu s Orionem. Žiješ jako žije ten, kdo rozkazuje bohům - tak žij!

Vycházíš s Orionem na východní straně nebe. Zapadáš s Orionem na západní straně nebe. Třetí pro tebe je Sirius s jeho čistými místy, jenž tě dovede dokonalými nebeskými cestami do Třtinového pole.

Nůto! V tvé hlavě se objevily dvě oči! Hór a jeho mocná magie se stali tvým vlastnictvím. Set a jeho mocná magie se stali tvým vlastnictvím.

Nůto! Zrodila ses jako královská včela, neboť jsi získala nadvládu nad bohy a nad jejich dušemi, nad jejich dědictvím, nad jejich potravou a všemi jejich věcmi.

Nůto! Když jej oživíš, bude žít.

Nůto! Tak jako žiješ, i Pepi žije.

Usire Pepi! Tvá matka Nut se nad tebou rozprostřela, aby tě ochránila před veškerým zlem. Ochraňuje tě před vším špatným. Jsi největším z jejích dětí.

Thovte! Uzdrav Pepiho, aby mohl žít a to, co je proti němu, aby zahynulo! Thovte! Dej mu Hórovo oko!

Ó, Merire! Vstaň a přijmi tento chléb, který je ti podáván a pivo, které je z tvého domu! Přišel jsi k bráně, zjeviv se jako král, vysoký jako Vepvavet: Spoj se s Neúnavným! Můj otče, Usire Pepi! Jsi vzkříšen na horizontu, přetrváváš v Džeditu, dáváš rozkazy jakožto ten v čele nesmrtelných.

Ó, Pepi! Jsi Velká hvězda, souputník Oriona, který proplouvá nebem spolus  Orionem, který cestuje Duatem spolu s Osiridem. Vycházíš na východní straně nebe, znovuzrozený ve svém čase, omlazený ve své hodině. Nut tě zrodila spolu s Orionem, Rok ozdobil tvé čelo společně s Usirem. Pepi, pádluj a jdi! Chraň se před Velkým mořem!

Pepi zazáří na východě jako Re. Zamíří k západu jako Chepri. Pepi žije z toho, co Horus, pán nebe - žije z rozkazu Hóra, pána nebe. Pepi je očištěn jako Re. Pepi usedá na svůj trůn. Pepi se chápe svého vesla. Pepi kormidluje Rea napříč nebem - Zlatou hvězdu, ozdobu Býka Světla, zlatou harpunu brázdící nebem.

* * *

Vzbuď se v míru, Očištěný, v míru!

Probuď se v míru, Hóre východu, v míru!

Vzbuď se v míru, Duše východu, v míru!

Probuď se v míru, Hóre obzoru, v míru!

Usínáš v noční bárce, probouzíš se v denní bárce. Jsi jako ten, kdo dohlíží na bohy; žádný bůh na tebe nedohlíží.

Otče Pepiho, Re! Vezmi Pepiho k sobě, oživeného, ke své matce Nut. Dvojité dveře nebes jsou pro Pepiho otevřeny, dvojité dveře Rajských vod jsou pro Pepiho otevřeny. Pepi k tobě přichází, oživ jej! Rozkaž, ať usedne vedle tebe, spolu s tím, který vychází v ranním světle na Obzoru.

Otče Pepiho, Re! Poruč bohyni po tvém boku, aby určila místo Pepimu u Velkého jezera pod rajským vodopádem. Nařiď Živému, Siriovu synu, aby hovořil pro Pepiho, aby Pepimu zřídil trůn v Nebi! Poruč Pepiho Veleváženému, milovanému Ptahem, synovi Ptaha, aby hovořil pro Pepiho, aby naplnil jeho mísy plností jídla na zemi, neboť Pepi je jedním z těchto čtyř bohů - Amseti, Hapi, Duamutef, Kebehsenuf - kteří žijí v Pravdě, kteří drží svá elektronová žezla, strážci Horní země.

On letí! On od vás odlétá, lidé, jako pták! Vyrazil od vás jako sokol. Vznesl se od vás vzhůru jako drak. Pepi se osvobodil od svých okovů na Zemi, vymanil se ze svých pout!

 


Komentář: Merire je příjmení Pepiho.


 
14.05.2014 14:07:09
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one