Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Modlitby a chvalozpěvy

Modlitby a chvalozpěvy - obrázek

Modlitby a chvalozpěvy - obrázek

Překlad: František Lexa (1876-1960) - zakladatel české egyptologie

 

     Modlitba k Hórovi

    "[Probouzíš se] krásně, Hore, projíždějící se po nebi,
     dítě, jež vzešlo jsi z pohlavního údu boha,
     ohnivý chlapče, svítící paprsky,
     jenž zaháníš tmu a mrákoty,
     velebené dítě milých půvabů,
     hovějící si ve svém božském oku,
     budící lidi na jejich rohožkách,
     a hady v jejich děrách!
     Tvá loď pluje s plachtami po ohnivém jezeře
     a ty projíždíš nebem se svými příznivým větrem.
     Dcery Nilu ohlašují ti nepřítele,
     Nubtského s jeho šípy,
     a Geb slídí po něm na vrchu svého hřbetu.
     Selket zatíná se do jeho hrdla
     a spaluje ho žhavý dech brejlovců,
     sedících na branách tvého paláce.
     Veliké devatero bohů zuří proti němu,
     a jásá, když zasazovány jsou mu rány.
     Dítky Horovy chápou se nožů
     a rozmnožují jeho rány.
     Hoj! Nepřítel tvůj padá
     a spravedlnost trvale zůstává před tebou.

     Když pak stáváš se Atumem,
     podáváš ruku svou pánům podzemí.
     Spící shromaždují se, velebí tvou krásu,
     a tvé paprsky osvětlují jejich obličeje;
     sdělují s tebou svá přání,
     abys jim dopřál dívati se zase na tebe...

     Když mineš je, temnoty je přikryjí,
     a každý [zase leží] ve své rakvi.
     Ty jsi pán, jímž lze se chlubiti,
     bůh dokonalý, věčný,
     soudce, nejvyšší pán soudního sboru bohů,
     jenž upevňuje spravedlnost,
     a v cestu staví se hříchu..."

 

     Modlitba k Usirovi

     "[Buď veleben] ty, jenž rozpínáš svoje ruce,
     jenž spíš na svém boku,
     nejvyšší pane písku, pane zemské půdy,
     mumie s dlouhým pohlavním údem!
     Staletý drak [vine se] kolem tvé hlavy,
     plazí se přes tvé sandály.
     Re-Cheprer svítí na tvé tělo,
     když ležíš, jsa Sokar.

     On zahání temnotu, spočívající na tobě,
     dává světlo oběma tvým očím,
     tráví svůj věk ozařováním tvého mrtvého těla
     a truchlí pro tebe.

     Zemská půda nese tebe
     a její cípy přikrývají tě
     až k čtyřem sloupům nebe...

     Ty jsi otec i matka lidstva;
     oni žijí tvým dechem
     a jedí maso tvého těla.
     Prabůh jest tvoje jméno..."

 

     Modlitba k Amon-Reovi

     "Buď veleben, Amon-Re, pane trůnů obou zemí,
     náčelníku Opetesvetu,
     býku své matky, náčelníku svých polí,
     konající rozsáhlé cesty, náčelníku jižní země,
     pane negrů, vládce Puntu,
     kníže nebe, nejstarší na zemi,
     jenž dlíš ve všech věcech,
     jediný svého druhu mezi bohy,
     krásný býku devatera bohů,
     nejvyšší hlavo všech bohů,
     pane pravdy, otče bohů,
     jenž vytvořil jsi lidi a stvořil jsi dobytek,
     pane toho, co jest, jenž stvořil jsi plodonosné
     stromy, jenž stvořil jsi píci vyživující dobytek,
     dobrý řediteli toho, co vytvořil Ptah,
     krásný mladíku milovaný, jemuž bozi vzdávají
     chválu,
     jenž stvořil jsi to, co jest dole, i to, co jest nahoře,
     a ozařuješ obě země,
     jenž v míru pluješ po nebi,
     králi Horního i Dolního Egypta, vítězný Re,
     nejvyšší hlavou obou zemí,
     veli mocný, pane síly,
     nejvyšší hlavo, jež stvořila celý svět,
     mající více úmyslů než všichni ostatní bozi,
     nad jehož krásou jásají bozi,
     jemuž lidé vzdávají chválu ve velkém paláci,
     jehož velebí v domě ohně,
     jehož vůni rádi mají bozi,
     když vracíš se z Puntu,
     kníže vůní, když přicházíš od negrů,
     krásný, když přicházíš z Arábie.
     Bozi plazí se u tvých nohou,
     když poznávají, že Tvé Veličenstvo jest jejich
     pánem.
     Pane působící strach, velice hrozný,
     velice slavný, mocně zářící,
     mající čerstvé pokrmy, když dáváš potravu,
     jemuž chválu vzdávají lidé, jenž stvořil jsi bohy,
     jenž do výše vyzdvihl jsi nebe a porobil jsi zemi."

 

     Modlitba k Reovi

     "Budiž veleben ty, jenž pokojné sedíš ve [své lodi],
     pane radosti, mocně zářící,
     pane veliké koruny s vysokým chocholem z peří,
     krásnou náčelenkou a vysokou bílou korunou!
     Bozi rádi se dívají na tebe,
     když dvojitá koruna sedí na tvém čele.
     Láska k tobě rozprostírá se až za hranice obou zemí,
     tvoje světlo oslňuje oči.
     Dobře jest lidu, když vycházíš,
     zemdlen jest však dobytek, když vysíláš žár.
     Láska k tobě jest v nebi jižním,
     sladká touha po tobě jest v nebi severním;
     tvá krása uchvacuje srdce,
     láska k tobě sklání rámě,
     tvoje krásná bytost oslabuje ruče,
     srdce se zarážejí při spatření tebe.
     Ty jsi jediný, jenž stvořil jsi to, co jest,
     samojediný, jenž stvořil jsi jsoucno,
     z jehož očí vzešli lidé,
     z jehož úst povstali bozi,
     jenž stvořil jsi píci pro dobytek
     a plodonosné stromy pro lidi;
     jenž stvořil jsi ryby žijící v řece
     a ptáky létající pod nebem,
     jenž dáváš dech těm, kteří jsou ve vejci,
     jenž dáváš život plazům
     a tvoříš to, čím živí se hmyz,
     i červy a blechy zrovna tak;
     jenž opatřuješ denní potravu myším v jejich děrách
     a živíš ptáky na všech stromech."

 

     Modlitba k Reovi

     "Ó králi, jediný mezi bohy,
     jenž máš tolik jmen, že není znám [jejich] počet,
     jenž vycházíš z východního horizontu,
     a zapadáš do západního horizontu,
     jenž každého rána porážíš svého nepřítele
     po všecky dny,
     jehož oči vynáší Thovt,
     když utišil ho svými kouzelnými říkadly:
     nad jehož krásou jásají bozi,
     jehož velebí ......................................... ;
     pane člunu večerního i člunu ranního,
     jež pokojně plují s tebou nebeským oceánem;
     tvé mužstvo jásá,
     když vidí, že poražen jest nepřítel,
     že údy jeho okoušejí meče,
     a oheň že ho pohlcuje,
     že jeho bídná duše jest více potrestána, než jeho
     zdechlina,
     a že démonu jest odňata možnost pohybu.
     Bozi jásají,
     Reovo mužstvo jest spokojeno,
     a Onev jest v radosti,
     že poražen jest nepřítel Atumův.
     Opetesvet jest spokojen a Onev jásá,
     veselá jest paní života
     že poražen jest nepřítel jejího pána.
     Bozi cheriohaští vzdávají chválu a chemští líbají
     zemi,
     když vidí tebe silného v tvé moci,
     vůdce bohů, spravedlivého pána Opetesvetu,
     ve jménu tvém: Tvůrce pravdy;
     pána pokrmů, býka obětí.
     Ve jménu tvém: Amon býk své matky;
     tvůrce lidí, jenž dal povstati všemu, co jest,
     ve jménu tvém: Atum-Cheprer."

 

05.03.2012 17:03:06
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one