Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Z egyptské knihy mrtvých 6

Z egyptské knihy mrtvých 6 - obrázek

Z egyptské knihy mrtvých 6 - obrázek

Říkadlo 183.

Velebení Usira, vzdávání mu chvály,

líbání země před Vepvavetem,

dotýkání se země před Pánem Posvátné země

a povyšování Toho, jenž je na svém písku.

Přišel jsem k tobě, ó synu Nůty,

Usire, pane věčnosti!

Jsem v družině Thovta

a jásám nad vším, co vytvořil.

Dodal osvěžující dech tvému nosu,

život a blaho tvé krásné tváři

a severní vítr, vycházející z Atuma,

tvému nosu, Pane Posvátné země. 

 

Nechává zazářit světlo na tvé hrudi,

osvětluje ti temnou cestu

a zbavuje tvé tělo zla

prostřednictvím moci svých kouzelných slov.

 

Usmiřuje pro tebe Oba soky

a kvůli tobě zažehnal i jejich sporu a zlobě.

Usmířil kvůli tobě Oba znesvářené,

takže Oba břehy země jsou s tebou.

Vyhnal kvůli tobě hněv z jejich srdcí,

takže se oba spolu bratří.

 

Tvůj syn Hor zvítězil

před celým božským Devaterem.

Bylo mu svěřeno království na zemi

a jeho kobra vládne celé zemi.

Byl mu postoupen trůn Geba

i znamenitý úřad Atuma,

což bylo písemně stvrzeno ve vyhlášce

vyryté do kovové desky,

jak přikázal tvůj otec

Ptah-Tatenen na svém velkém trůnu.

Dosadil svého bratra, aby vyzdvihl Šua,

vynesl vodu až do hor,

nechal růst obilí i v cizích pouštích

a sklidil tam plody země.

Poskytuje dary vody a země

tvému synu Horovi.

Bohové nebe a bohové země

ho doprovázejí k jeho bráně.

Všechno, co jim přikázal,

okamžitě splní.

 

Tvoje srdce je šťastné, Pane bohů,

ke všem štědré!

Černá i červená země jsou usmířené

a slouží tvé kobře.

Chrámy setrvávají na svých místech,

města a kraje jsou podloženy svými jmény.

 

Přinášejí se ti obětiny

a skrze tvé jméno se ti dostává i zápalných obětin.

Tvému jménu se pěje chvála,

ulívá se voda tvému Ka

a dostává se nebeských obětin zářivým Já,

které jsou s tebou ve tvé společnosti.

Voda skrápí obě strany koláčů

pro duše zesnulých na této zemi.

Znamenité jsou všechny tvoje úmysly,

jež odpovídají počátečnímu záměru.

 

Vystup v záři, synu Nebes,

srovnatelný s Pánem všehomíra,

(neboť) žiješ, jsi stálý,

mladý a dokonalý!

Tvůj otec Re posiluje tvé údy,

božské Devatero ti vzdává úctu.

Eset je s tebou, neopustí tě

a zničí všechny tvé nepřátele.

Všechny země uctívají tvou krásu,

stejně jako Rea, když ráno vychází.

 

Vyšel jsi v záři, vysoký na své standartě,

odkud se tvoje krása pozvedá a šíří.

Byl ti svěřen královský trůn Geba.

Tvůj otec vytvořil tvou krásu,

tvá matka stvořila tvoje údy,

Nut, která zrodila bohy,

tě porodila jako nejstaršího z pěti bohů

a připevnila ti na hlavu bílou korunu.

Ujal jsi se žezla a důtek,

když jsi byl ještě v lůnu a nepřišel na zemi.

 

Vyšel jsi v záři jako Pán Obou břehů země

s korunou Rea na tvé hlavě.

Bohové k tobě přicházejí skloněni

a strach z tebe jim prochází těly.

Když u tebe vidí majestát Rea,

hrůza z Tvého Veličenstva naplňuje jejich srdce.

Je ti dán Život, i přinášena potrava,

a spravedlnost je před tvou tváří.

Kéž mi umožníš být v družině tvého Veličenstva,

tak jako jsem byl na zemi!

Až bude moje duše povolána,

nechť bude shledána pravdivou!

 

Vrátil jsem se z (do) Města Boha, místa prapůvodního kraje,

a moje duše, Ka a světelné tělo náleží této zemi.

Jejím bohem je Pán Pravdy,

Pán svátostí, velký, vznešený a svatý.

Přitahuje všechny z obou zemí.

Horní Egypt k němu přichází po proudu

a Dolní Egypt s pomocí větru a vesel,

každý den, aby oslavovali,

jak jim přikázal bůh.

Nikdo, kdo v něm pobývá,

neřekne: "Kéž bych měl…"

 

Jak šťastný je ten,

který koná spravedlnost pro boha.

Dosáhne stáří ten,

který se o ni snaží,

získá důstojnost

a skončí život šťastným pohřbem

a spojením s Posvátnou zemí!

 

Přicházím k tobě s pravdou na rukou

a srdcem beze lži.

Předkládám ti pravdu,

neboť vím, že z ní žiješ.

Nezpůsobil jsem zlo v této zemi,

nepřipravil jsem nikoho o majetek.

 

Já jsem Thovt,

znamenitý písař čistých rukou,

Pán čistoty, jenž zahání zlo,

písař Pravdy, jemuž se hnusí bezpráví

a jehož rákosové pero ochránilo Pána všehomíra,

Pán zákonů, jenž projevuje moudrost

a jeho slova zajišťují řád Obou břehů země.

 

Já jsem Thovt,

Pán pravdy, jenž pozvedá slabého

a chrání bezbranného, který byl poškozen.

Zahnal jsem tmu a odehnal mraky,

poskytl jsem dech Venneferovi

a také svěží severní vánek,

vycházející z lůna jeho matky.

Nechal jsem ho vstoupit do tajného příbytku,

aby ožilo srdce Znaveného,

Vennefera, syna Nuty, jako vítězného Hóra.

28.02.2012 15:26:13
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one