Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Filipovo evangelium 1

filip_apost.jpg
Výroky, které sepsal Ježíšův apoštol Filip.


Filipovo evangelium

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hebrejský člověk vytvoří žida a takovým lidem se říká 'proselyta'. Proselyta ale nevytvoří žádného proselytu. Jedni jsou takoví, jak vznikají, a vytvářejí ostatní; jiným musí stačit, že jsou.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Otrok usiluje jen o to, aby se osvobodil. Netouží získat majetek svého pána. Syn ale nejenom že je synem, nýbrž si nárokuje i dědictví otce.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ti, kteří dědí po mrtvých, jsou sami mrtví a dědí to, co je mrtvé. Ti, kteří dědí to, co je živé, jsou sami živí a dědí to, co je živé, i to, co je mrtvé. Ti, kteří jsou mrtví, nedědí nic. Neboť jak by mohl mrtvý dědit? Když mrtvý zdědí Živého, nezemře, nýbrž bude žít o to více.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pohan neumírá, neboť vůbec nežil, aby mohl zemřít. Kdo uvěřil v pravdu, nalezl život. Takový unikl nebezpečí smrti. Žije totiž od toho dne, kdy přišel Kristus.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Svět je tvořen, města zdobena, mrtví vynášeni ven.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Když jsme byli židy, byli jsme sirotky; měli jsme pouze svoji matku. Když jsme se stali křesťany, dostali jsme Otce i Matku.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ten, kdo seje v zimě, sklízí v létě. Zima je tento svět, léto je následující věk. Zasejeme v tomto světě, abychom v létě sklidili. Proto pro nás není vhodné, abychom si v zimě něco vyprošovali. To, co následuje po zimě, je léto. Když někdo sklízí v zimě, nebude sklízet, nýbrž jen orat. Takový člověk nezíská žádnou úrodu. Nejen že nic nevzejde, nýbrž také sobota bude bez plodu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kristus přišel, aby některé vykoupil, jiné aby zachránil, jiné osvobodil z otroctví. Ty, kteří byli cizí, vykoupil, a učinil je svými. Z vlastní vůle oddělil své, které měl tomto světě v zapůjčení. Nejen že dal duši podle své vůle, když se zjevil, ale od chvíle, kdy existuje svět, položil svůj život podle své vůle. Tehdy přišel zejména proto, aby jej přijal, protože byl dán jako zástava. Ty duše se nacházely v moci lupičů a byly v zajetí, ale on je zachránil a vykoupil ve světě dobro i zlo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Světlo a tma, život i smrt, pravý a levý - všichni jsou si navzájem bratry, není možné je od sebe oddělovat. Proto nejsou ani dobří dobrými, ani zlí zlými, ani život není životem a smrt není smrtí. Proto se každý ničí sám sebou již od svého prvopočátku. Ti ale, kteří jsou nad svět povzneseni, jsou nezničitelní a věční.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jména, která se dávají věcem světa, jsou velice klamavá. Obrací totiž myšlení od toho, co je stálé, k tomu, co je pomíjející. Ten, kdo slyší 'Bůh', nerozumí to, co je stálé, ale rozumí to, co stálé není. Tak se to má také s 'Otcem', se 'Synem' i se 'Svatým duchem', s 'křtem', se 'světlem' a se 'vzkříšením', s 'církví' i se vším ostatním. Nezná to, co je stálé, ale to pomíjející, a nepozná to stálé. Jména, která lze slyšet, jsou ve světě proto, aby klamala. Kdyby byla v aiónu, nebyla by užívána jako jména ani by nebyla kladena mezi světské věci. Mají svůj konec v aiónu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jedno jediné jméno se ve světě nevyslovuje: Jméno, které dal Otec Synovi a které je vyvýšené nade všechno - jméno Otce. Syn by se nestal Otcem, kdyby nepřijal jméno Otce. Ti, kteří je mají, ti je znají, ale nevyslovují je. Ti, kteří ho nemají, ti ho neznají. Pravda však dala vzniknout jménům ve světě kvůli nám, protože je nemožné, abychom jí bez těchto jmen pochopili. Pravda je jedna a kvůli nám je mnohostí, abychom se, sami v lásce, poučili skrze mnohé.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vládcové chtěli člověka svést, neboť viděli, že je příbuzný s tím, co je bytostně dobré. Vzali jméno toho, co je dobré, a dali ho těm, kteří dobří nejsou, aby je skrze jména svedli a spoutali je s nedobrými. A potom, když jim lidé prokazovali přízeň, oddělí je od těch, kteří nejsou dobří, a postaví je mezi ty, kteří jsou dobří - to jsou ti, které znají - chtěli totiž svobodného, aby z něj navždy udělali své otroky.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Existují mocnosti, které člověku dávají, protože nechtějí, aby se stal svobodným, jelikož když je člověk svobodný, nepřináší mocnostem oběti ani zvířata. Ti, kterým zvířata přinášejí, jsou totiž sami zvířaty. Přinášejí je živé, ale během obětování zvířata umírají. Člověk se obětoval Bohu mrtvý a ožil.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dříve než přišel Kristus, neexistoval na světě chléb. Podobně jako v ráji, v místě, kde žil Adam, bylo mnoho stromů jako pokrm pro zvířata, avšak nebylo tam žádné obilí jako pokrm pro člověka a člověk se živil jako zvířata. Když však přišel Kristus, dokonalý člověk, přinesl z nebe chléb, aby se člověk mohl živit lidským pokrmem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vládcové si mysleli, že to, co činí, činí svoji silou a svoji vůlí. Ale Duch svatý skrze ně skrytě působil tak, jak on sám chtěl.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pravda, která existovala od počátku, je rozeseta na všech místech. Mnozí vidí, jak raší, jenomže je velmi málo těch, kteří uvidí, jak ji sklízejí.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Někteří tvrdí, že Marie počala z Ducha svatého. Mýlí se. Nevědí, co říkají. Kdy se stalo, aby žena otěhotněla z ženy? Marie je panna, kterou žádná mocnost nepošpinila. Je prokletím pro židy, totiž pro apoštoly a žáky apoštolů. Tato panna, kterou žádná mocnost nepošpinila, se zjevila, aby mocnosti pošpinily samy sebe. A Pán by neříkal: "Můj Otče, který jsi v nebi", kdyby neměl ještě jiného otce. Říkal by jen: "Můj Otče".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pán řekl učedníkům: Vezměte vše z každého domu a vneste to do domu Otce, ale neberte nic v domě Otce a nic neodnášejte pryč.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ježíš je skryté jméno, Kristus je jméno zjevné. Proto není slovo Ježíš v žádné jiné řeči - jeho jméno je Ježíš, a tak jej nazývají. Zato Kristus je v syrštině označením Mesiáše, v řečtině pak Krista. Každopádně všichni ostatní ho mají podle své řeči. Nazarénský je ten, který zjevuje skryté.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kristus má v sobě vše, ať je to člověk nebo anděl, Tajemství nebo Otec.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ti, kteří říkají: "Pán nejdříve zemřel a pak vstal z mrtvých," se mýlí. On totiž nejdříve vstal z mrtvých a pak zemřel. Kdo nejdříve dosáhne zmrtvýchvstání, nezemře; žije jako Bůh.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nikdo nebude skrývat velkou cennou věc v nějakém velkém předmětu. Často se však odloží bezpočetné desetitisíce do předmětu za jeden haléř. Tak se to má také s duší. Ta je cenností uvízlou v bezcenném těle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Někteří se bojí vstoupit do věčnosti v nahotě. Proto chtějí znovu povstat v těle. Nechápou, že ti, kteří nosí tělo, jsou nazí, a ti, kteří jsou schopni se odstrojit, nazí nejsou.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tělo ani krev nezdědí království Boží. Co je to, co nezdědí? To, co je v nás. Ale co je to, co zdědí? Je to Ježíš a jeho krev. Proto řekl: ”Kdo nebude jíst mé tělo a pít mou krev, nemá v sobě život.” Co to znamená? Jeho tělo je slovo a jeho krev je Duch svatý. Kdo je přijal, má pokrm, nápoj i ošacení.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kárám ty, kteří říkají, že tělo nebo krev nepovstane. Oba se mýlí. Tvrdíte, že tělo nepovstane. Ale řekněte mi, co může povstat, abychom to uctívali? Tvrdíš, že duch je v těle a také světlo je v těle. A to je logos, který je v těle. Cokoli řekneš, neřekneš mimo tělo. Je tedy nutné povstat v těle, neboť všechno je v něm.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ti, kteří si oblékají šaty v tomto světě, jsou vybranější než šaty. V království nebeském jsou ale šaty vybranější než ti, kteří si je oblékají.

 


.
 

 

13.07.2014 21:17:08
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one