Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Ježíš v Indii

Ježíš v Indii - obrázek

Ježíš v Indii - obrázek

Kniha o Ježíšově (Issa) pobytu v Indii a jeho návratu do Izraele zapsaná tibetskými mnichy. Příběh Ježíše podle východní tradice.

Z knihy "Životopis svatého Issy", přel. Jaromír Kozák, nakl. Avatar, 2007.

IX.

1.      Issovi - jehož si Stvořitel vyvolil, aby připomněl uctívání opravdového Boha lidem propadlým hříchu - bylo dvacet devět let, když dorazil do země izraelské.

2.      Od doby odchodu Issy odtamtud dali pohané Izraelitům vytrpět mnohem ukrutnější utrpení než předtím, i byli naplněni beznadějí.

3.      Mnozí z nich počali zanedbávat zákony svatého Boha i zákony Mossa v naději, že si vyslouží přízeň svých krutých dobyvatelů.

4.      Ale Issa, i přes jejich nešťastné podmínky, povzbuzoval své krajany, aby nezoufali, neboť den jejich vykoupení z poroby hříchu je blízko a on sám svým příkladem potvrdil jejich víru v Boha jejich otců.

5.      "Dítka, nepropadejte zoufalství," řekl jim nebeský Otec Issovými ústy, "neboť jsem slyšel vaše nářky a váš pláč dosáhl mých uší."

6.      "Neplačte, ó moji milovaní synové, neboť váš zármutek vyvolal milosrdenství vašeho Otce a On vám odpustil, jako odpustil vašim předkům."

7.      "Neopouštějte své rodiny, aby neupadly do prostopášnosti, neposkvrňte ušlechtilost vašich duší a neuctívejte modly, které nemohou než zůstat němé k vašim žádostem."

8.      "Naplňte můj chrám nadějí a trpělivostí a neuchylujte se od víry svých předků, neboť jsem je vedl a věnoval jim svou dobročinnost."

9.      "Pozvedněte ty, kteří padli. Nasyťte hladové a pomozte nemocným, abyste byli zcela čistí a spravedliví v den posledního soudu, který vám připravím."

10. Izraelité přicházeli v zástupech, aby naslouchali Issovým slovům, i ptali se jej, kde by měli děkovat Nebeskému Otci, poněvadž jim nepřátelé zničili chrámy a ukradli svaté náčiní.

11. Issa jim řekl, že Bůh se nestará o chrámy vztyčené lidskýma rukama, nýbrž že lidská srdce jsou skutečnými chrámy Boha.

12. "Vstupte do chrámu svého srdce a prosvětlete jej dobrými myšlenkami, trpělivostí a neochvějnou vírou, kterou jste povinni svému Otci."

13. "A vaše svaté náčiní? To jsou vaše myšlenky, vaše ruce a vaše oči. Čiňte jen to, co těší Boha, neboť konáním dobra svým bližním provádíte obřad, který zdobí chrám, v němž přebývá Ten, jenž vás stvořil."

14. "Bůh vás přece stvořil k obrazu svému, nevinné, s čistými dušemi, se srdci naplněnými laskavostí. Vaše srdce neurčil pro zlo, nýbrž aby se stala svatyněmi lásky a spravedlnosti."

15. "Proto vám říkám, nepošpiňte svá srdce zlem, neboť v nich přebývá Věčná Bytost."

16. "Když provádíte díla oddanosti a lásky, čiňte tak celým srdcem a dbejte, aby pohnutky vašich činů nebyly motivovány jen nadějemi na zisk či sobectvím."

17. "Činnosti s takovými pohnutkami vás totiž nepřivedou blíže spáse, ale vedou ke stavu mravního úpadku, podobně jako loupež, lež a vražda."

X.

1.        Issa putoval od města k městu a posiloval slovem Božím odvahu Izraelitů, kteří byli blízcí podlehnutí tíze jejich prokletí, a tisíce lidí jej následovalo, aby naslouchali jeho učení.

2.        Avšak náčelníci měst se jej obávali a zpravili [římského] prokurátora, sídlícího v Jeruzalémě, že do země přišel muž jménem Issa, který svým kázáním popouzí lid proti úřadům a že mnozí mu oddaně naslouchají, zanedbávajíce svou práci, a dodali, že říká, že se blíží čas, kdy budou osvobozeni od svých vetřeleckých vládců.

3.        Pak Pilát, prokurátor Jeruzaléma, vydal rozkazy, aby se zmocnili kazatele Issy a postavili jej před soudce. Aby však nevzbudil hněv obyvatelstva, přikázal Pilát, aby byl souzen kněžími, písaři a staršími Hebrejci v jejich chrámu.

4.        Mezitím Issa pokračoval ve svých kázáních, až dorazil do Jeruzaléma, a lidé, kteří již znali jeho slávu, uslyševše o jeho příchodu, šli mu naproti.

5.        Uctivě jej zdravili a otevřeli mu vrata svého chrámu, aby slyšeli z jeho úst, co již řekl jiným městům Izraele.

6.        I řekl jim Issa: "Lidský rod zahyne kvůli nedostatku víry, neboť temnota a vzpoura přivedla stádo na scestí, takže ztratilo své pastýře."

7.        "Avšak vzpoura netrvá věčně a ani temnota nebude navždy zakrývat Světlo. Brzy se nebe opět vyjasní a nebeské Světlo opět zalije zemi a úzkostné stádo se znovu shromáždí kolem pastýře."

8.        "Neputujte temnotou, hledajíce cestu, jinak padnete do stoky, ale shromážděte se a podporujíce jeden druhého, uvěřte v Boha a očekávejte objevení se prvého záblesku Světla."

9.        "Ten, kdo podpoří svého souseda, podpoří sebe, a kdo ochrání jeho rodinu, ochrání všechen lid i svou zemi."

10.    "Buďte ujištěni, že je blízko den, kdy budete zbaveni temnoty a budete znovu spojeni do jediné rodiny a nepřátelé se budou třást strachy, neboť jsou neznalí přízně velkého Boha."

11.    Kněží a starší, kteří jej slyšeli, byli neplněni obdivem k jeho moudrosti a ptali se jej, zda je pravda, že usiloval o povstání lidu proti úřadům země, jak bylo hlášeno prokurátoru Pilátovi.

12.    "Může někdo vzbouřit lid, jemuž temnota zakryla cestu i dveře?" odpověděl Issa. "Jen jsem varoval nešťastné, jak činím i v tomto chrámu, aby již netápali na temné cestě, neboť se pod jejich nohama otevírá propast."

13. "Moc této země nemá dlouhého trvání a je vystavena nesčetným změnám. Nemělo by žádného významu, aby lid proti tomu povstal, neboť jeden krok je vždy následován druhým a tak tomu bude, dokud lidský život nevyhasne."

14. "Cožpak nevidíte, že to jsou mocní a bohatí, kteří zasívají mezi děti Izraele ducha vzpoury proti věčné moci nebes?"

15. Pak se jej otázali stařešinové: "Kdo jsi a odkud jsi k nám přišel? Předtím jsme o tobě neslyšeli a neznáme ani tvé jméno."

16. "Jsem Izraelita," odpověděl Issa, "a v den mého zrození jsem spatřil zdi Jeruzaléma a tehdy jsem neslyšel vzlyky mých bratří porobených otroctvím ani nářky mých sester unášených pohany."

17. "Avšak slyše, že nyní moji bratři trpí větší bídu než kdy předtím, vrátil jsem se do země svých otců, abych připomněl svým bratřím víru jejich předků, kteří dosáhli dokonalé a svrchované blaženosti v nebi."

18. Pak mu staří mudrci položili tuto otázku: "Bylo nám řečeno, že neuznáváš Mossovy zákony a že učíš lid, aby nedbal o chrám Boha?"

19. Na to řekl Issa: "Nelze zničit, co bylo učiněno naším Nebeským Otcem a napadáno hříšníky. Jen jsem nabádal lid, aby očistil svá srdce od veškerých usazenin, neboť srdce je skutečný chrám Boží."

20. "Pokud jde o Mossovy zákony, horlil jsem, aby se znovu uchytily v srdcích lidí, a říkám vám, že přehlížíte jejich skutečný význam, neboť neučí pomstu, nýbrž odpuštění. Jejich smysl byl překroucen."

 

13.01.2012 21:05:02
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one