Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Kristus - vítěz nad podsvětím: Ze zpěvů východní křesťanské tradice

Jesus-christ3.JPG
Z východních zpěvů, zvaných Oktoich, neboli Osmihlasník; soubor liturgických textů východní církve, Velikonoční a Jitřní zpěvy.

Více v: "Kristus – vítěz nad podsvětím, Ilarion Alfejev". Vydal Pavel Mervart, 2013.
 1. Nepochopitelný Králi nebe i země, z lásky k lidem ses nechal dobrovolně přibít na kříž. Když jsi sestoupil do hlubin podsvětí, to se zděsilo, ale duše spravedlivých tě radostně vítaly. Když tě, Stvořiteli, v propasti spatřil Adam, ožil.
 2. Vládče, božskou mocí jsi ve slávě vstal z hrobu, a vzkřísil tak svět. Lidstvo tě opěvuje jako Boha a smrt pominula. Adam radostně jásá a Eva, nyní zbavená pout, se raduje.
 3. Vstal jsi dnes z hrobu, Štědrý, a nás jsi vyvedl z vězení smrti. Dnes Adam plesá a Eva se raduje. Spolu s nimi i proroci a patriarchové neustále opěvují moc tvého božského království.
 4. Opásal ses mocí a vstoupils na kříž. Jako Bůh jsi bojoval s mučitelem a svrhl jsi ho z výšin. Ty jsi svou nepřemožitelnou mocí vzkřísil Adama.
 5. Obyvatelé země, opěvujme vroucně Krista, dárce života, který vstal třetího dne z mrtvých. Svou mocí zničil brány smrti a přemohl smrt, zlomil její osten a osvobodil Adama s Evou.
 6. Jehož zmrtvýchvstání zbavilo svět nástrah nepřítele. Andělské chóry plesají, léčky démonů mizí a padlý Adam vstává, neboť ďábel byl zbaven moci.
 7. Přemohl jsi smrt a zlomil brány podsvětí, Adam byl zbaven pout a volá k tobě: "Pane, zachránila mne tvá pravice."
 8. Do podsvětí jsi sestoupil, můj Spasiteli, a jeho brány jsi zničil svou všemohoucností. Jako Stvořitel jsi spolu se sebou vzkřísil zesnulé, zlomil jsi osten smrti a ve své lásce k člověku zbavil Adama kletby.
 9. Adam byl sveden a lstí svržen do propasti podsvětí, ty jsi však jako milostivý Bůh sestoupil, abys jej hledal, vynesl ho na rukou a spolu se sebou ho vzkřísil.
 10. Dnes je den spásy světa. Opěvujme Dárce našeho života, který vstal z mrtvých, neboť smrtí přemohl smrt a nám daroval vítězství a hojné milosti.
 11. Všemocný Pane, když jsi zabil velkou všežravou příšeru, vyvedl jsi nás z podsvětí a svou mocí jsi přemohl moc.
 12. Ó, nehasnoucí Světlo, přinášíme ti večerní poklonu. Ty jsi na konci časů zazářil v těle jako v zrcadle. I do podsvětí jsi sestoupil, rozptýlil jeho temnotu a ukázal jsi pohanům světlo vzkříšení.
 13. Slovo, když jsi byl ukřižován, změnilo se stvoření a každý věrný je spasen.
 14. Adamovi jsi vrátil život. Eva se raduje z tvého vzkříšení.
17.12.2014 10:24:20
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one