Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Tomášovo evangelium 1

Tomášovo evangelium 1 - obrázek

Tomášovo evangelium 1 - obrázek

Vybrané výroky z Tomášova evangelia nalezeného mezi rukopisy v Nag Hammádí.

Toto jsou skrytá slova,

která řekl živý Ježíš

a zapsal je Didymos Juda Tomáš.

 

A on pravil: Kdo nalezne smysl těchto slov, neokusí smrti.


Ježíš řekl:

Člověk, který hledá,

ať nepřestává se svým hledáním, dokud nenalezne.

A až nalezne, bude otřesen,

a když bude otřesen,

bude se divit a stane se pánem veškerenstva.

Ježíš řekl:

Když ti, co vás vedou, vám řeknou:

"Pohleďte, království je v nebi",

tak vás předejdou ptáci nebeští.

Když vám řeknou: "Je v moři",

předejdou vás ryby.

Ale království je ve vás a mimo vás.

Když poznáte sebe, budete poznáni

a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha.

Jestliže však sami sebe nepoznáte,

pak přebýváte v chudobě a jste chudobou.


Ježíš řekl:

Starý muž, plný dnů, nebude váhat

a zeptá se malého sedmidenního dítěte,

kde je místo života, a bude žít.

Neboť mnozí první budou poslední

a poslední první

a stanou se jedním jediným.


Ježíš řekl:

Poznej, co máš před svou tváří,

a odhalí se ti, co je ti skryto.

Neboť nic není skrytého,

co nebude odhaleno.


Ježíš řekl:

Blažený je lev, kterého pozře člověk,

takže se lev stane člověkem,

ale zavržený je člověk, kterého pozře lev,

takže se člověk stane lvem.


A řekl:

Člověk se podobá moudrému rybáři,

který hodil síť do moře

a vytáhl ji z moře plnou malých ryb.

Mezi nimi našel ten moudrý rybář

velkou dobrou rybu.

Tu hodil všechny malé ryby do moře

a vybral bez váhání tu velkou rybu.

Kdo má uši k slyšení, slyš!

Ježíš řekl:

Hle, vyšel rozsévač,

nabral do dlaně a rozhazoval.

Něco spadlo na cestu,

přilétli ptáci a sezobali to.

Jiné dopadlo na skálu

a nezapustilo kořeny a nevyhnalo klas.

A jiné dopadlo do trní,

které semeno udusilo a červ je sežral.

A jiné dopadlo na dobrou zemi

a ta vydala dobrý plod.

Přinesla šedesátinásobek a stodvacetinásobek.


Ježíš řekl:

Hodil jsem na svět oheň

a udržuji jej, dokud neshoří.

Ježíš řekl:

Toto nebe pomine

a pomine to, které je nad ním.

Mrtví nežijí a živí nezemřou.

Ve dnech, kdy jste snědli to, co je mrtvé,

učinili jste to živým.

Co budete dělat, když byste byli ve světle?

V den, kdy jste byli jedním, stali jste se dvěma.

Když se stanete dvěma, co budete dělat?Ježíš řekl:

Možná si lidé myslí, že jsem přišel,

 abych na svět přinesl pokoj,

a nevědí, že jsem přišel přinést

rozdělení - oheň, meč a boj.

Bude třeba pět lidí v domě,

tři budou proti dvěma a dva proti třem,

otec proti synu a syn proti otci.

A předstoupí jako jediní.

 

Učedníci řekli Ježíšovi:

Pověz nám, čemu se podobá království nebe?

On jim řekl:

Je podobné hořčičnému zrnu,

menšímu než ostatní semena,

když ale dopadne na zem, která je obdělávána,

vydá velký výhonek

a stane se ochranou pro nebeské ptactvo.


Ježíš viděl malé děti, které (ještě) pijí mléko.

Řekl svým učedníkům:

Ty děti, co pijí mléko,

se podobají těm, kteří vcházejí do království.

Řekli mu:

Vejdeme, když jsme dětmi, do království?

Ježíš jim řekl:

Když z dvou uděláte jedno

a vnitřní připodobníte vnějšímu

a vnější vnitřnímu

a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole,

a když to, co je mužské,

a to, co je ženské, učiníte jedním jediným,

aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí,

když své oči budete mít na místě svých očí

a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou,

obraz místo obrazu -

pak vejdete do království.

 

Jeho učedníci řekli:

Pouč nás o místě, kde jsi,

neboť je pro nás nutné, abychom jej hledali.

On jim řekl:

Kdo má uši, slyš!

Uvnitř člověka světla je světlo a osvětluje celý svět.

Když nesvítí, je tmou.


Ježíš řekl:

Třísku v oku svého bratra vidíš,

ale břevno ve svém oku nevidíš.

Když odstraníš břevno ze svého oka,

pak prohlédneš,

abys odstranil třísku z oka svého bratra.

 

 

 

14.01.2012 18:22:20
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one