Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Tomášovo evangelium 2

Tomášovo evangelium 2 - obrázek

Tomášovo evangelium 2 - obrázek

Vybrané výroky z Tomášova evangelia nalezeného mezi rukopisy v Nag Hammádí.

Ježíš řekl: Co uslyšíš jedním uchem - i jiným uchem,

vyhlašujte to na svých střechách.

Nikdo totiž nerozsvěcuje lampu

a neklade ji pod nádobu

ani ji nedává na skryté místo,

ale staví ji na svícen,

aby každý, kdo vchází dovnitř a kdo vychází ven,

viděl její světlo.


Ježíš řekl:

Mnohokrát jste si přáli slyšet tato slova,

která vám říkám,

a nemáte nikoho jiného,

od koho byste je mohli slyšet.

Přijdou dny, kdy mě budete hledat,

ale nenaleznete mě.

 

Ježíš řekl:

Farizeové a zákoníci přijali klíče poznání,

skryli je, nevstoupili dovnitř

a ty, kteří vstoupit chtějí,

nenechali.

Vy ale buďte obezřetní jako hadi

a bezelstní jako holubice.


Ježíš řekl:

Tomu, kdo něco má ve své ruce,

bude dáno,

a kdo nemá,

tomu bude odebráno i to málo, co má.


Jeho učedníci mu řekli:

Kdo jsi, že nám tohle říkáš ?

(Ježíš odpověděl):

Z toho, co vám říkám, nepoznáte, kdo jsem?

Ovšem, jste jako židé:

milují strom a nenávidí jeho plody,

milují plody a nenávidí strom.


Ježíš řekl:

Když dva spolu uzavřou mír

v jednom domě,

řeknou hoře: "Přenes se"

a ona se přenese.


Ježíš řekl:

Když vám řeknou: "Odkud jste?",

řekněte jim: "Přišli jsme ze světla,

z místa, kde světlo vzniklo samo ze sebe.

Vyvstalo a zjevilo se ve svém obraze."

Když vám řeknou: "Kdo jste vy?",

tak řekněte: "Jsme jeho synové,

vyvolení živého Otce."

Když se vás budou ptát: "Co je ve vás znamením vašeho Otce?",

tak jim řekněte, že je to pohyb a klid.


Jeho učedníci mu řekli:

Kdy nastane vzkříšení mrtvých

a kdy přijde nový svět?

On jim řekl: To, co čekáte, přišlo,

ale vy to nepoznáváte.


Jeho učedníci mu řekli:

Dvacet čtyři proroků mluvilo v Izraeli

a všichni mluvili v tobě.

On jim řekl: Pominuli jste živého

a mluvili jste o mrtvých.

 

Ježíš řekl:

Ten, kdo poznal svět, objevil mrtvolu

a kdo objevil mrtvolu, toho svět není hoden.


Ježíš řekl:

Království Otce se podobá člověku,

který zasel dobrou setbu.

Jeho nepřítel přišel v noci

a mezi dobrá semena zasadil plevel.

Ten člověk však nenechal své čeledíny plevel vytrhat.

Řekl jim:

"Jen abyste nešli vytrhat plevel

a nevytrhali s ním pšenici,

neboť v den žně se plevel ukáže.

Pak bude vytrhán a spálen."


Ježíš řekl:

Byl jeden bohatý člověk, který měl mnoho majetku.

Řekl: "Budu si užívat svého majetku,

abych sázel a sklízel, pěstoval a plnil své stodoly úrodou,

abych neměl v ničem nedostatek."

To je to, co si ve svém srdci myslel.

A té noci zemřel.

Kdo má uši, slyš.

 

Ježíš řekl:

Kdo poznal všechno, sám v sobě má ale nedostatek,

má nedostatek ve všem.


Ježíš řekl:

Království Otce se podobá obchodníkovi,

který má zboží a který nalezl perlu.

Ten obchodník je moudrý,

prodal zboží a koupil si tu jedinou perlu.

Vy sami hledejte poklad, který nepomíjí,

kde nejsou moli a kde červ neničí.

 

Ježíš řekl:

Já jsem to světlo, které je nade všemi.

Já jsem vším.

Vše ze mne vyšlo, vše se ke mně navrací.

Rozštípněte dřevo, já jsem tam.

Zvedněte kámen a také tam mne naleznete.


Ježíš řekl:

Obrazy se člověku ukazují

a světlo, které je v nich,

je ukryté v obraze světla Otce.

On se zjeví, ale jeho obraz je skryt v jeho světle.Ježíš řekl:

Lišky mají své nory a ptáci mají svá hnízda,

ale Syn člověka nemá žádné místo,

kam by hlavu složil a odpočinul si.

Ježíš řekl:

Pojďte ke mně,

neboť mé jho je dobré a mé panství mírné

a naleznete spočinutí.


Ježíš řekl:

Hledejte a naleznete.

Ale to, na co jste se mne dříve ptali,

jsem vám tehdy neřekl.

Teď vám to chci povědět, ale vy se na to neptáte.

 

Ježíš řekl:

Běda jim, farizeům.

Podobají se psovi, který leží ve žlabu pro dobytek.

Ani nežere, ani nedopustí, aby se dobytek nažral.


Ježíš řekl:

Když dva učiníte jedním,

stanete se syny člověka.

A když řeknete: "Horo, pohni se",

tak se pohne.


Ježíš řekl:

Království se podobá pastýři, který má sto ovcí.

Jedna z nich, ta největší, zabloudila.

Nechal těch devadesát devět a hledal tu jednu,

dokud ji nenašel.

Když ji unaven našel, řekl té ovci:

"Mám tě rád víc než těch devadesát devět."


Ježíš řekl:

Kdo se napil z mých úst, bude jako já.

Já se stanu jím a skryté se mu odhalí.


Ježíš řekl:

Běda tělu, které závisí na duši.

Běda duši, která závisí na těle.


Jeho učedníci mu řekli:

Kdy přijde království?

(On pravil:) Nepřijde, podle očekávání.

Neřeknou: "Hle, je tady!", nebo: "Hle, tam!".

Vždyť království Otce je rozšířeno po celé zemi a lidé ho nevidí.

 

15.01.2012 15:19:11
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one