Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Vaticinii neboli Proroctví opata Jáchyma 1

vat.jpg
Přel. L. Zelinka, s překladem pomohl p. J. Kalivoda.
Vaticinii neboli Proroctví opata Jáchyma a biskupa Anselma Marsikánského. Benátky, 1589. Budoucích papežů znamení a svědectví z nejstarobylejších rukopisů věšteckých.


 

Po skále nevzdělané přijď, nebudouť pastviny na úrodných pláních nyní
dostupné; šelmo divoká, dávej sladkost.
Triumfy Města uvádějící vše v nepokoj porážkou
skončí, potomky obluda krutá pozře.
Říme, tvými slzami již zaznívá celý svět,
zde však sama v radosti vidíš zbožné sílit.
Již se k tobě z vysokého Olympu obklopen září snáší,
hle, Bůh všemohoucí, natahuje k tobě ruce...

 
Proroctví první: Hvězdy shromáždí, aby zářily na obloze Nebe.

Stoupej vzhůru, Kštice, abys nebyla velmi ostříhána, ty která se nebojíš ostříhat Nevěstu, abys vlasy Medvědice živila; kráčej a pas Holubici zrnem nejčistším od zvěře nejhůře pošlapané. Střez se však, abys pošetilým soucitem oklamaný zrna nakažená, kterými Medvědici paseš, holubice nepoškodil, které pokrmem nakaženým oslabeny, by se zdlouhavě a obtížně léčily.

Proroctví druhé: Klíči uzavře a neotevře.

Když Luny dosahuje Mars žíznící po křestní krvi, vystupuje pak z věže k nejvyššímu stolci, který Slunce nejjasnější zatemní. Lilií a Křížem Orla ukřižuje. Sotva mi vystavíš chrám, poněvadž muž krevný jsi, horlivosti neumírněné, s předstíranou srdnatostí pomlouvající a rozhazovačný a marnivý, sám potlačující klid, pohlcující všechny věci.

Proroctví třetí: Tvrdé snese útrapy těla.

Přijmi, Uchvatiteli, vynikající pocty, ty strome neužitečný a neúrodný, který si myslíš, že činíš skutky veliké, když se stáváš tělem a myslí slabým; naplniti, co zamýšlíš, nebudeš schopen, poněvadž trochu budeš bdít, rychle usneš a neprocitneš; vždy budeš žít v bolesti, třebaže malé.

Proroctví čtvrté: Hlas lišky zničí principát.

Blahoslavený, kdo přichází ve jménu Pána, pozorovatel všech nebeských věcí, který jediný zrozený z chmurné země vzestupuje a sestupuje; protože dvojí hlas a Lišky samotné prvovládu pohltí a sužovaný cizinci zemře. Ó jak moc se bude rmoutit nevěsta pádem zákonného manžela, předaná k sežrání lvu. Proč, ty, prostomyslný člověk, nevěstu opouštíš, aby byla dána krutým štěkajícím psům? Pomysli na své jméno a první skutky čiň, abys byl znovu přijat v krajinách Východu.

Proroctví páté: Východ pije z kalichu Božího hněvu.

Z nejnižšího na nejvyšší stupeň jsi vystoupal, ubožáku, Planeto z nebe hvězdnatého vládnoucí; sestoupil jsi v propast marnosti, první nevěstu vdovou zanechávaje. Ach běda! Nerozumný jsi a neužitečný, který jsi vším okolo nečisté potravy Venuše zaměstnaný, nepomýšlíš na zemi blaženosti, nedbalostí z tvé strany ztracenou; když toto uslyšíš, naříkej bezvýchodně, bude totiž ssoužení, jaké nebylo od počátku až dodnes; spořádaně žiješ a brzy v Babyloně zemřeš, neb muž smrtelný jsi, ale i něco dobrého jest v tobě nalezeno. Důvěřuj tedy těm, kteří jsou větší a lepší tebe, neboť Pán přenesl tvou vládu. Na Východě pohnutí a po pozdvižení oheň všechno pohlcující.

Proroctví šesté: Lstivě jsi vstoupil, mocně vládnul, naříkající zemřeš.

Ejhle, člověk z potomstva Iškariotského, skrytý Principát držící, ke kterémuž Beránek spěchá; za Neroniky vládnoucí, zemřeš opuštěný; zkráceny budou dny onoho, který celý svět staršlivou hrůzovládou zkormoutí, Kohouta tluče, Orlici trhá peří. Kohout a Orlice jeho majetky uloupí mocí. Holubice se nebude bát, nesouc ratolest olivovou a v dutinách skály hnízda stavějíc, jejíž bezpečnost jest v Andělu Zákona; Co se tolik chápeš po Babylonském Principátu, kteréhož obdržet nedokážeš? Proti spravedlivému se pozvedá a samotného pouty sváže.

Proroctví sedmé: Silní mužové budou závistí učiněni osiřelými.

Toto je nejčernější pták z rodu havranů, temné dílo Neronovo marnící; vbrzku zemře v zemi skalnaté, když spatří ovoce krásné, k pochutnání lahodné; tehdy se bude sytit z poupěte, který bude přisluhovat počátku své smrti.

Proroctví osmé: Pohyblivým a nepohyblivým učiněn moře mnohá zpustoší.

Hleď toho ženy Babylonské chotě prachajícího, nevěstu sobě zošklivenou jakoby ovdovělou zanechávajícího. Jehož jméno je nesouladné, kruté, nečisté, nespravedlivé, mužnost postrádající, marností neumírněně žádostivý klíče uvolňující, běžec, gladiátor, shromažďující a kazící nejjasnější hvězdy; který ztrácí záři proti Slunci zatemněnému. Nakonec bránící se Lunou sám je pronásledován, do hlubiny se zřítí, vysoká místa zahalí.

Proroctví deváté: Proti holubici bude tento ohavný obraz duchovních bojovat.

Z nejnižšího rodu vystoupí krvelačná bestie první a poslední, která synáčka malého a neporušeného krutě pozře. Samojediný jsi a rovného nenajdeš v prolévání nevinné krve. Proto za tvého času vystoupí Falešný prorok a svede mnohé. Protože jsi svými špatnostmi Beránka nejmírnějšího ranami nejkrutějšími zranil, pokládaje svá ústa ke Kristu Pánu, zastiňuje hvězdy nebe, kvůli tvé zlomyslnosti zahanbeně ti bude sloužit, který je jediný podle jména laskavý a vlídný.

Proroctví desáté: Šest ozáří planet a jediný nakonec překoná jejich lesk.

Z hornatých příměstí a pevných, ze země bílé muž vyjde, divy čině jedinečné; hvězdy částečně ozáří a zatemní, ale vysoká místa neodejme, která dříve předpovězená bestie zahalila; však zůstane beránek vážně poraněný. Něco málo rozptýlí, mnoho shromáždí; nuzný zemře a vlastnímu pohřbu se vyhne. Havrana Holubice pronásleduje, povládne všem zcela sám, všichni cizí mnohé ženy vdovami zanechají.

Proroctví jedenácté: Štolu svou v krvi beránka zbílí.

Vystoupí vzhůru k vysokým místům, zabrániv dvojímu blahořečení, milovník Krucifixu, pěstitel míru, velký povahou; avšak přece věci, které zamýšlí, neuskuteční. Vysoká místa se hroutí, nejnižší povýší, ozdobí Nebe; háje jsou pokáceny; natahuje ruce k chudým, provdá vdovy. A tehdy hledě na sféru otáčivou a temnou, nezabráníš větru severnímu v trápení, Křížem se chráně.

Proroctví dvanácté: Vlk bude bydlit s beránkem a rovně s ním jísti.

Ke vznešeným dvojčatům stoupá tento muž, přicházející ze středu mlhavého; smiřující rozhádané, Lunu zpět otáčeje, břitvu v ruce nesa k odřezávání přebytků; maso jí pečené a víno pije myrrhové; chudý vstupující, po vysokých místech se dívaje, nejníže sestupující.

Proroctví třinácté: Tento jediný otevírá knihu napsanou prstem Boha živého.

K vysokým místům jsi povolán, ó Panovníče, mysli zestárlé, co se smrtí zápasíš? Vzchop se a buď pevný, zabij Nerona a budeš zabezpečen; uzdrav zraněné, přijmi metlu, pobij mouchy, vyžeň kupce z chrámu, učení osvícené si osvoj, zvěstuj spravedlnost, vyhni se obřezaným, uveď na cestu Holubici, umírni žádostivé.

Proroctví čtrnácté: Květy brunátné budou ronit vonnou vodu.

Zahaleno je zlato, změněna jest barva nejlepší, rez tě požírá; sladký počátek jsi nalezl, však konec bolestivý; běda první je odvrácena a ejhle běda druhá; utíkáme od jeho tváře. Křič s rázností, protože od nynějška počínají poslední křižování. Ach, ach! Kde je Lucifer? Kam odešly hvězdy? Běžíme a neohlížíme se zpět, protože od severáku se ukazuje všechno zlo. Zapřísahám, můj Pane: propusť toho, koho máš propustiti!

Proroctví patnácté: Hrozivý jsi. Kdo se tobě postaví?

Toto je poslední šelma na pohledění hrozivá, která strhává hvězdy. A tehdy utíkají ptáci a snad pouze plazi zůstanou. Šelma krutá, všechno pohlcující. Peklo tě očekává.

15.jpg
14.jpg
13.jpg
12.jpg
11.jpg
10.jpg
9.jpg
8.jpg
7.jpg
6.jpg
5.jpg
4.jpg
3.jpg
2.jpg
1.jpg
rota.jpg
04.12.2015 14:34:31
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one