Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Vaticinii neboli Proroctví opata Jáchyma 2

Page_93.jpg
Přel. L. Zelinka.
/V moci je Boha změnit předsevzetí své, nebo v rukou jeho všechny hvězdy jsou nebe. Končí se zjevení blaženého Jáchyma opata z kláštera Florense v Kalábrii a následují zjevení Anselma biskupa Marsikánkého./

Proroctví šestnácté: Zabití. Synové Balaelovi budou následovat. Počíná začátek běd, pokrytectví se rozmnoží.

Mědvědice z rodu ničemného mláďata krmící patera; za vlády Římského žezla pozdvižení nová se šířící; po 36 letech zuboženě se bude toulat první ze synů šelmy mající pět očí (synů), postavou svou je prostřední. Penězi si obec barbary sobě získá. Až bys pak viděl Medvědici matku sešedlou stářím, zoufale volej k výsostem nebe, abys od Boha obdržel pomoc. Mnohé oklameš nejničemněji pod cizím rouchem zaměněným; zjev klamavý změníš uvnitř se ukrývaje, podvod čině mezi mnohými.

Proroctví sedmnácté: Desetkrát budou hledat rozptýlení ve vylévání krve.

Druhý syn, jiná šelma létající, drak od poledne, spoutaný, veliký a celý černý, s vlastním světlem od havranů, vyjevující čas z obrazů písem, který vystoupí z rodné vlasti, jsa drak bídný. Zničení Medvědice. Ó, jak to, že jsi pokrmem bídných havranů, jsoucí z rodu jejich odporného. Z Východu nejtrpčeji budeš rozvrácen, ty sám podobně lidu světlo obce dáš v časech strachu.

Proroctví osmnácté: Kajícnictví obdrží stopy Šimona Mága.

Trest třetí; jest pták nesoucí kříž, kůň rohatý, tak rychlý jako pohotový a bujný, počátek mající jednotu i konec jednoty ve dvojí prázdnotě prvotní ohnuté postavy. Vedle mnohých extrémů v čase tak jako dobrých let přichází den, v němž obdrží prostředek ohnuté postavy velký král ptáků (okřídleného) slunce. Tento sám totiž vezme opět počátek v poledne, v němž naplní skrze rohatce v prostředním dni Hvězda pólu Večerního; potrestán jakožto jsoucí velmi rychlý a k boji připravený. Ó, rode Byzantský, mající sluch vám nakloněný - stromy bez ovoce, ó, příteli, však poslední slabika utrží si zranění od tebe v místech zavlažených kromě naděje připadající v tebe; počátek a konec je havranův.

Proroctví devatenácté: Zmatení a omyl se přiblíží.

Tento příbuzenstvím čtvrtý od Medvědice, nemající meče a člověk provádějící ustřižení růže; přeci však seschne jako růže a řezající růži mrtvý tři roky, vždyť přece také písmeno třetí a třetí prvek onen vidí. Dosahuje totiž počátku, aby uřízl květ; nebude se zlobit z tebe, třebaže zůstaneš v Principátu. Pohleď, neboť tento počíná sbírat růži, k lidem ji přinášeje, maje konec, v němž se bude množství nadarmo radovat.

Proroctví dvacáté: Vyzdvižení chudoby, poslušnosti, mravnosti; zničení obžérství a pokrytců.

Viz cestu nepřátelskou, a uprostřed ní se nacházející velký srp a růži, kterou nese třetí, mezi touto dvojicí, tímto jedním prvkem jsouce rozdělené a stejným i spojené; srponoš bude mít čtyři sklizně; S. Vládce, pak vše, co jsi byl pohubil mečem v chrámích modloslužebníkův; poté co maličko pookřeješ, tři roky ve světě budeš žít, starý velmi, do propasti dvojím utrpením doprostřed upadneš.

Proroctví dvacáté první: Uříznutí, pokrytectví se stane ohavností.

Kráva jest pátý ze synů, medvědy krmící; znamení ukáže; též způsob a místo, odkud přicházející sám ukáže mé první přátele, máš dokonalé schopnosti od jiných, více se rozvažuješ ohledně přátel, protože jsi nalezl nejsladší konec. Samotný se pozvedneš k slávě a smrtelné zanecháš nejmocněji, moc jakoby déšť dobře nalezneš.

Proroctví dvacáté druhé: Zabití. Synové Balaelovi budou následovat.

Jiná Medvědice krmící mláďata, a všechny kromě těch ve stínu; takto podobně popsaná přirozenost časů potrat nedochůdčete předobrazuje. Neboť v posledním budou popsány nejposlednější věci pod sluncem, před tím než vzadu za korunou se zjevující třetí rozdělení učiní pokání.

Proroctví dvacáté třetí: Moc, kláštery se na místo Pastýřů navrátí. (jiný název: Krev a nic jiného).

Běda, běda, nebohé město podstupující bolesti a vášně! Město (bude) totiž žalostné, aby se ukázalo světlo; brzy obdrží zbraně na malý čas. Vraždy budou v tobě a prolévání krve; jeden do jednoho začínajíce, nebude chybět pětice vládců z tvého Království. Draci rozbijí vejce, které snědí jako pokrm, kus po kousku budou rozdírat, údy své nezkrácené a k domácí válce vyburcované nespočetná množství zemřou mečem od vojáků šesti, sedmi v počtu a celé město se rozmnoží smilstvím a odejde poskvrněný, cizoložník, únosce a nespravedlivec. Sodomita spatří poslední světlo před svýma očima.

Proroctví dvacáté čtvrté: Dobrá vděčnost, svatokupectví ustává.

S Liškou přátelství jsi utvořil, trpělivě smysly krotící, jakoby velmi starý a sestárlé mající smysly, přicházejí pak dvojí žádosti a sedmkrát rozkoš jsi opustil, aby byly zmařeny - jedna po druhé, za prolévání potoků krve, aby byly rozpuštěny. Otevřel jsi ruce vítězství. Dobře a slavně jsi kněžskou řízu přijal na kraji Žezla vlády.

Proroctví dvacáté páté: Moc bude jednota.

Běda tobě, město sedmi pahorků, když písmeno K bude chváleno v tvých hradbách. Tehdy nastane pád a destrukce tvé moci a nespravedlivého odsuzování, který má prsty své opatřené srpy, který jest srp zpustošení a nejvyšším místům se rouhá Q.V.R.G.Ei v C.V. Isatios, Citopam, vraždy krvavé, Iohannes, dobrý vděk, Constantinus chudý; uvidíš ty, který svaté věci rozmýšlíš a neseš na ramenou, že nestane se prach tvůj hanou; vous předlouhý spravedlivě zastřihneš a nejvíce budeš zhanoben vlastním důvěrníkem při smrti Papeže, jehož jméno Io.Obi.

Proroctví dvacáté šesté: Dobrá řeč poklad chudým vydá.

Povýšen bude bohatec, který má příjmí Monachi skálu obývající; zvnějšku přišel, mně, cizí, žaly zanechávaje, a divoké víno, hrozny mrtvé; naříkající shromáždí, dobré věci zmaří, všechnu kořist z nerovnosti, který je cele ospravedlněný; když Hvězda se zjeví černá, tehdy budeš nahý; znovu vejdi do vnitřku země.

Proroctví dvacáté sedmé: Dobrý úmysl, charita bude sílit.

Mrtvý, který stojí spoutaný; před nímž vodami zahalená postava, trpící bolestí, jím uvězněná, vyhrožuje, naříká, jako mrtvý, neviděný, potupený, pohled jeho znají mnozí, jakkoliv žádný jej nevidí; od Božstva ukázavšího se, z inspirování obdrží žezla této říše. Neboť zároveň zjevený v nebi, povoláváním neviditelným tebe bude volat převelice. Přijďte opět se spěchem k západu sedmi pahorků - naleznete muže obyvatele, přítele mého; přineste jej do královských Hradů Stolice, hlavu krotkou, lahodnou, vznešené mysli nejbystřejší ve vidění věcí budoucích obzvláště. Takto stejně budeš mít říši sedmi pahorků.

Proroctví dvacáté osmé: Předvyznamenání bude svornost.

Viz toho muže z prvého rodu, zahaleného, vstupujícího na přední místo jedinečné po mnoho let. Nahý přišel ze skály stinné, aby druhý, zářivý začal život. S nejupřímnější vidinou druhého života toliko vytrvá pevný za dvě léta, kdy vstoupí mrtvý ve skálu.

Proroctví dvacáté deváté: Dobrá příležitost; svaté věci živých ustanou.

Vezmi si čistý náčelník s drahokamem tobě svěřený a nad to si oblec nové šaty podle starého způsobu, knězi velkého Boha, nemrz se, ale přijmi, nejslavněji mysli na konec a k dobrému řiď žezlonoše, jiných se nikterak neobávaje, protože čas tento shůry jsi obdržel - pouze třemi jitry obkroužené roky a jedenácti hvězdami završený. Nakonec posvátný závěr, jemuž se budeš obdivovati; zanechav ji, pochvalně jsi uklidnil hádku; následuj zavolání; k nynější slávě dobře jsi přišel, jak se řeklo již na začátku. Dobře završ všeobecné vzdělání a obydlí nebeská procházej. V nebesích je totiž počátek i konec.

Proroctví třicáté: Úcta a oddanost bude dokázána.

Dobrý život jsi nalezl od neslavných počátků, od statečnosti věru jsi přijal více než od štěstěny, ale nikterak si nezískáš ušlechtilou přízeň; ze závisti tebe totiž dostihnou zničující soudy; nebudeš zbaven síly seshora. Hleď, obec krvavá, plná lživého všeho rozchvacování; neodejde od tebe kořist, zvuk důtek, zvuk prudkosti kola a oře hřímajícího.

Srdce šelmy mu bude dáno a sedm časů se změní nad ním.

Srdce jeho od ohavnosti bude přeměněno.

K O N E C

Page_71.jpg
Page_73.jpg
Page_75.jpg
Page_77.jpg
Page_79.jpg
Page_81.jpg
Page_83.jpg
Page_85.jpg
Page_87.jpg
Page_89.jpg
Page_91.jpg
Page_93.jpg
Page_95.jpg
22.12.2015 21:12:38
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one