Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Z učení Pistis Sofie 1

Pistis Sofie 1 - obrázek

Pistis Sofie 1 - obrázek

Ukázka z díla - O podstatě Země Světla.

Ježíš odpovídá na otázku Marie ohledně lidí, kteří přijmou tajemství Světla, zda budou nadřazeni Zemi Světla a jestli ona je Pokladnicí Světla.

(citace z: KOZÁK, J. Pistis Sofie. Praha 2007, Onyx)

111. O podstatě Země Světla

1. A Ježíš odpověděl a řekl Marii: "Ptáš se vskutku dobře, se vší přesností a jistotou.

2. Naslouchej tedy, Marie, abych ti mohl říci o [dovršení existence v aeonu a] vzestupu vesmíru.

3. Zatím k němu nedojde; ale již jsem vám o něm říkal: "Až vás povedu na místo dědictví těch, kteří přijali tajemství Světla, potom se vám bude Pokladnice Světla, to místo vyzařování, jevit jako zrnko prachu a jako světlo slunce za dne."

4. Již dříve jsem řekl: "K tomu dojde v době dovršení a rozpuštění vesmíru."

5. Dvanáct spasitelů Pokladnice a dvanáct řádů každého z nich, což jsou vyzařování sedmi Hlasů a pěti Stromů, bude se mnou na místě dědictví Světla, protože to jsou pro mě králové v mém království, a každý z nich bude králem nad svými vyzařováními a krom toho každý z nich bude králem podle své slávy, velký ve své velikosti a malý ve své malosti.

6. A spasitel vyzařování prvního hlasu bude na místě duší těch, kteří přijali První Tajemství Prvního Tajemství v mém království.

7. A spasitel vyzařování druhého hlasu bude na místě duší těch, kteří přijali Druhé Tajemství Prvního Tajemství v mém království.

8. Stejným způsobem bude i spasitel vyzařování třetího hlasu na místě duší těch, kteří přijali Třetí Tajemství Prvního Tajemství jako Dědictví Světla.

9. A spasitel vyzařování čtvrtého hlasu bude na místě duší těch, kteří přijali Čtvrté Tajemství Prvního Tajemství jako Dědictví Světla.

10. A pátý spasitel pátého hlasu Pokladnice Světla bude na místě duší těch, kteří přijali Páté Tajemství Prvního Tajemství jako Dědictví Světla.

11. A šestý spasitel vyzařování ze šestého hlasu Pokladnice Světla bude na místě duší těch, kteří přijali Šesté Tajemství Prvního Tajemství.

12. A sedmý spasitel vyzařování ze sedmého hlasu Pokladnice Světla bude na místě duší těch, kteří přijali Sedmé Tajemství Prvního Tajemství v Pokladnici Světla.

13. A osmý spasitel, to je spasitel vyzařování prvního stromu Pokladnice Světla, bude na místě duší těch, kteří přijali Osmé Tajemství Prvního Tajemství jako jejich Dědictví Světla.

14. A devátý spasitel, to je spasitel vyzařování druhého stromu Pokladnice Světla, bude na místě duší těch, kteří přijali Deváté Tajemství Prvního Tajemství jako jejich Dědictví Světla.

15. A desátý spasitel, to je spasitel vyzařování třetího stromu Pokladnice Světla, bude na místě duší těch, kteří přijali Desáté Tajemství Prvního Tajemství jako Dědictví Světla.

16.Stejným způsobem i jedenáctý spasitel, tedy spasitel čtvrtého stromu Pokladnice Světla, bude na místě duší těch, kteří přijali Jedenácté Tajemství Prvního Tajemství jako jejich Dědictví Světla.

17. A dvanáctý spasitel, tedy spasitel vyzařování z pátého stromu Pokladnice Světla, bude na místě duší těch, kteří přijali Dvanácté Tajemství Prvního Tajemství jako Dědictví Světla.

18. A sedm Amenů a pět stromů a tři Ameny budou po mé pravici, jakožto králové Dědictví ze Světla.

19. Druhý spasitel, tedy dítě Dítěte a devět strážců, budou přebývat po mé levici, jakožto králové Dědictví Světla.

20. A každý ze spasitelů bude vládnout nad řády svých vyzařování, jakožto Dědictví Světla, jak dělali v Pokladnici Světla.

21. A devět strážců Pokladnice Světla bude nadřazeno [druhému] spasiteli v Dědictvých Světla.

22. Druhý spasitel bude nadřazen devíti strážcům v království.

23. Tři Ameny budou nadřazené druhému spasiteli v království.

24. Pět stromů bude nadřazeno třem Amenům v Dědictvích Světla.

25. A Jeou a Strážce závoje velkého Světla, [velký] příjemce Světla, dva velcí průvodci a velký Sabaóth - Dobro, budou králi v prvním spasiteli prvního Hlasu Pokladnice Světla, [spasitel], který bude na místě těch, kteří přijali První Tajemství Prvního Tajemství.

26. Proto vpravdě Jeou a strážce oblasti těch, kdož jsou vpravo, a Melchisedek, velký přijímač Světla, dva velcí průvodci vyjdou z očištěného a naprosto čistého světla prvního stromu až k pátému [stromu].

27. Jeou je vpravdě dozorcem Světla, které vychází první z čistého světla prvního stromu, zatímco stráž závoje těch vpravo vychází z druhého stromu, dva průvodci vycházejí z čistého a naprosto očištěného světla třetího a čtvrtého stromu z Pokladnice Světla, Melchisedek pak vychází z pátého stromu, zatímco Sabaóth - Dobro, jehož nazývám mým Otcem, vychází z Jeou, dozorce Světla.

28. Těchto šest pak na příkaz posledního pomocníka Prvního Tajemství se ocitlo na místě těch vpravo, z důvodu shromažďování horního světla z aeonů vládců, ze světů a všech národů v nich.

29. O každém z nich vám řeknu jeho funkci, k níž byl určen až se bude vesmír rozpínat.

30. Kvůli významu funkce, k níž byly určeni, se stanou spolukráli v prvním [spasiteli] prvního Hlasu Pokladnice Světla, který bude na místě duší těch, kdo přijali První Tajemství Prvního Tajemství.

31. A Panna Světla a velký průvodce středu, koho vládci aeonů nazývají Velký Jeou, podle jména velkého vládce, který je v jejich oblasti, on a Panna Světla a jeho dvanáct pomocníků, od nichž jsi přijala podobu a od nichž jsi přijala sílu, ti všichni se stanou králi prvního spasitele prvního Hlasu na místě duší těch , kteří přijali První Tajemství Prvního Tajemství jako Dědictví Světla.

32. A patnáct pomocníků sedmi Panen Světla, kteří jsou ve středu, se bude šířit v oblastech dvanácti spasitelů a ostatních andělů středu, každý z nich podle své slávy, budou vládnout se mnou v dědictvích Světla. A já budu vládnout nad všemi v Dědictvích Světla.

33. K tomuto, co jsem vám řekl, nedojde však hned, ale až po dovršení aeonu při vzestupu vesmíru, tedy při rozpuštění vesmíru a při dovršení plného počtu dokonalých duší Dědictví Světla.

34. Před dovršením se toto, co jsem vám řekl, nestane, ale každý bude na svém místě, do něhož byl umístěn na počátku, dokud nebude dosažen počet dokonalých duší.

35. Sedm hlasů, pět Stromů, tři Ameny, druhý spasitel, devět strážců, dvanáct spasitelů, ti v oblasti vpravo a v místě středu, každý bude obývat místo, kam byl umístěn, dokud nebude zcela dosaženo počtu dokonalých duší, které zdědily Světlo.

36. I všichni vládci, kteří se káli, budou žít na místě, kam byli umístěni, dokud nebude zcela dosaženo počtu dokonalých duší, které zdědily Světlo.

37. [Duše] přijdou, každá jakmile přijme tajemství, a všichni vládci, kteří se káli, projdou a vstoupí na místo středu. Potom ti ze středu je pokřtí a poskytnou jim duchovní pomazání a zapečetí je pečetěmi svých tajemství.

38. Pak projdou všemi oblastmi středu a projdou oblastí vpravo a nitrem oblasti devíti strážců a vnitřkem oblasti dvojitých spasitelů a nitrem oblastí tří Amenů, dvanácti spasitelů, nitrem [oblasti] pěti Stromů a sedmi Hlasy.

39. Každý jim dá svou pečeť svého tajemství a oni projdou nitrem všech, až přijdou do oblasti Dědictví Světla a každý bude přebývat na místě, jehož tajemství získal jako Dědictví Světla.

40. Zkrátka, všechny duše lidí, které přijmou Tajemství Světla, budou míjet všechny vládce, kteří se budou kát, a budou míjet i všechny z krajů středu, ty z celé oblasti vpravo a budou míjet ty z celé oblasti Pokladnice Světla.

41. Zkrátka, budou míjet všechny oblasti.

42. Budou míjet všechny oblasti Prvního Příkazu a budou procházet nitrem všech a budou putovat do Dědictví Světla až na místo jejich tajemství a každý bude přebývat na místě, jehož tajemství přijal.

43. A ti z oblasti středu a vpravo a ti z celé oblasti Pokladnice [Světla], každý bude přebývat na místě řádu, kam byl umístěn od počátku, až do doby, kdy se vesmír zvedne vzhůru.

44. A každý z nich [bude plnit] své poslání, k němuž byl [jako vládce] určen, aby sklidil duše, které přijaly tajemství, a mohl zapečetit všechny duše, které přijmou tajemství a které projdou jejich nitrem k Dědictví Světla.

45. Toto je tedy, Marie, slovo o tom, nač jsi se mě ptala s přesností a jistotou.

46. To stačí a kdo má uši k slyšení, slyš.

07.03.2012 12:58:04
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one