Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Z učení Pistis Sofie 2

Z učení Pistis Sofie 2 - obrázek

Z učení Pistis Sofie 2 - obrázek

Ukázka z díla - O porozumění Tajemství.

Ježíš hovoří o Tajemství a těch, kteří ho přijmou, poté co ho Marie upozorní, že učedníci, přestože poslouchají, přestávají rozumět.

(citace z: KOZÁK, J. Pistis Sofie. Praha 2007, Onyx)

123. O porozumění Tajemství

1. Když Ježíš slyšel Marii říci tato slova a poznal, že učedníci sice slyšeli, ale začalo to jít kolem nich, povzbudil je a řekl jim: "Už netruchlete, moji učedníci, pokud jde o Tajemství Nevýslovného, o němž se domníváte, že mu neporozumíte.

2. Amen, pravím vám, to Tajemství je vaše a [přijme je] každý, kdo vám bude naslouchat, zřekne se celého světa a veškeré hmoty v sobě, zřekne se všech zlých myšlenek a zřekne se vší péče o tento aeon.

3. Proto vám nyní říkám, že pro každého, kdo se zřekne celého světa a všeho v něm a podrobí se boží hlavě, je to Tajemství mnohem snadnější než všechna tajemství Království Světla a porozumí mu rychleji než všem ostatním, protože je snazší než všechna ostatní.

4. Ten, kdo dosáhl poznání tohoto Tajemství, se odřekne celého tohoto světa a všech jeho lákadel.

5. Proto jsem vám již dříve řekl: "Všichni, kdož jste tíženi pod vaším břemenem, přijďte sem ke mně a já vám ulehčím, protože mé břemeno je lehké a mé jho je měkké."

6. Proto ten, kdo přijme to Tajemství, se zřekne celého světa a starosti o všechno v něm.

7. Proto netruchlete, moji učedníci, myslíce, že neporozumíte tomu Tajemství.

8. Amen, pravím vám, to Tajemství je mnohem snáze pochopitelné než všechna tajemství.

9. Amen, pravím vám, to Tajemství je vaše a každého, kdo se zřekne celého světa a všeho v něm.

10. Poslouchejte proto, moji učedníci, moji společníci a mají bratři, abych vás mohl vybídnout k poznání Tajemství Nevýslovného, o němž s vámi rozmlouvám, protože jsem se doopravdy dostal tak daleko, abych vám sdělil celé vědění vesmíru, neboť rozpínání vesmíru je jeho poznáním.

11. Nyní však naslouchejte, abych s vámi mohl rozmlouvat postupně o znalosti toho Tajemství.

12. To Tajemství ví, proč se pět pomocníků rozdělilo vedví a proč vyšli z Bezotce.

13. A to Tajemství ví, proč se velké Světlo světel rozdělilo vedví a proč vyšlo z Bezotce.

14. A to Tajemství ví, proč se První Příkaz rozdělil vedví a proč se rozdělil do sedmi tajemství, proč se jmenuje První Příkaz a proč vyšel z Bezotce.

15. A to Tajemství ví, proč se velké Světlo dojmů Světla rozdělilo vedví a proč se umístilo nahoře bez vyzařování a proč vyšlo z Bezotce.

16. A to Tajemství ví, proč se První Tajemství, tedy čtyřiadvacáté tajemství bez počátku, rozdělilo vedví a proč v sobě napodobuje dvanáct tajemství podle počtu počítání Neobsažitelných a Bezbřehých a proč vyšlo z Bezotce.

17. A to Tajemství ví, proč se dvanáct Nepohnutelných rozdělilo vedví a proč se opatřili všemi svými řády a proč vyšli z Bezotce.

18. A to Tajemství ví, proč se Nekolísající rozdělili vedví a proč se rozdělili do dvanácti řádů a proč vyšli z Bezotce, který patří k řádům prostoru Nepostižitelného.

41. A to Tajemství zná samo sebe, i proč se rozdělilo vedví, aby vyšlo z Nevýslovného, tedy z toho, kdo jim všem vládne a kdo je všechny rozšiřuje podle jejich řádů.

42. toto vše vám řeknu, až se [dostanu k výkladu o] rozpínání vesmíru.

43. Již jsem s vámi mluvil o těch, kteří povstanou, přijdou, budou vyzařovat, vyjdou, jsou jim nadřízeni, jsou v nich obsaženi, o těch, kteří budou v oblasti Prvního Tajemství a těch, kteří jsou v prostoru Nevýslovného.

44. O nich vám budu vyprávět, protože vám je odhalím.

45. Budu vám o nich vyprávět podle každé oblasti a podle každého řádu, až se bude vesmír rozpínat.

46. Odhalím vám všechna jejich tajemství, která nad nimi všemi vládnou, a jejich Nadtřikrát duchovních a jejich Supertřikrát duchovních, kteří vládnou nad jejich tajemstvími a jejich řády.

47. Tajemství Nevýslovného ví, proč tito všichni vznikli z toho, o němž jsem vám již otevřeně vyprávěl, neboť právě z něho všichni vznikli.

48. Je to Tajemství, které je ve všech, ze všech vychází, všechny směřuje vzhůru a všechny připravuje.

49. A Tajemství Nevýslovného je tajemstvím, které je ve všech, o nichž jsem vám říkal a o nichž vám řeknu [až se dostanu k výkladu o] rozpínání vesmíru.

50. Je to Tajemství, které je v nich všech a je jediným tajemstvím Nevýslovného a [představuje] znalost všech, o nichž jsem vám již říkal i o nichž jsem vám neříkal.

51. O nich vám řeknu [až se dostanu k výkladu o] rozpínání vesmíru, stejně jako o jejich celkové vzájemné znalosti a jak vznikli.

52. Je to jedno a jediné slovo Nevýslovného.

53. Řeknu vám o šíření všech tajemství a druzích každého z nich a o způsobu jejich naplnění ve všech jejich podobách.

54. Sdělím vám tajemství Jediného - Nevýslovného a všech jeho druhů, všech jeho tvarů a celé jeho střídmosti a proč vyšel z posledního údu Nevýslovného, protože to Tajemství je ukryto v nich všech.

55. A to Tajemství Nevýslovného je krom toho také jediné slovo, které existuje v řeči Nevýslovného, a je jednoduchým řešením všech slov, která jsem vám řekl.

56. Ten, kdo přijme jediné slovo toho Tajemství, které vám nyní řeknu a všechny jeho druhy a všechny jeho tvary a způsob dosažení tohoto Tajemství, protože jste dokonalí a jakožto naprosto dokonalí dosáhnete plné znalosti toho Tajemství s jeho celou střídmostí, neboť vám budou svěřena všechna tajemství.

57. Naslouchejte proto nyní, abych vám mohl prozradit Tajemství, které je [v Nevýslovném].

58. Ten, kdo přijme jedno a jediné slovo toho Tajemství, jak jsem vám řekl, jakmile vyjde z těla hmoty vládců a odplatoví příjemci jej přijdou uvolnit z hmotného těla vládců, tedy ti, kteří osvobozují z těla všechny vycházející duše, tedy až odplatoví příjemci uvolní duši, která přijala toto jediné Tajemství Nevýslovného, o němž jsem vám říkal, pak se ihned stane, jakmile bude uvolněná z hmotného těla velkým světelným proudem uprostřed těch příjemců, že příjemci se budou nesmírně bát světla té duše a příjemci budou bezmocnými, padnou a zcela přestanou existovat ze strachu před velkým světlem, které viděli.

59. A duše, která přijala Tajemství Nevýslovného, bude stoupat do výše jakožto světelný proud a příjemci se jí nebudou moci chopit, protože nebudou znát cestu, po níž půjde.

60. Protože se stane velkým světelným tokem, bude stoupat do výše a žádná síla ji nebude moci zadržet dole, ba ani se k ní nedokáže přiblížit.

61. Tak projde všemi oblastmi vládců a všemi oblastmi vyzařování Světla a nikde nebude odpovídat, ani se nebude omlouvat či dávat nějaké znaky a stejně tak jakákoli síla vládců či jakékoli síly vyzařování Světla se k té duši nebudou moci přiblížit.

62. Ale všechny oblasti vládců a všechny oblasti vyzařování Světla budou každá zpívat chvalozpěvy ve svých oblastech v úctě před světelným proudem, který zahaluje tu duši, dokud neprojde všemi a nevstoupí do oblasti dědictví Tajemství, které přijala, totiž do tajemství Jednoho Jediného Nevýslovného, a dokud se nestane jedním z jeho údů.

63. Amen, pravím vám, dostane se do všech oblastí v době, coby člověk vystřelil šíp.

64. Amen, pravím vám, každý, kdo přijme Tajemství Nevýslovného a vykoná je ve všech jeho druzích a všech jeho podobách, ač by byl světským člověkem, bude se tyčit nad všemi anděly a později se nad nimi bude tyčit ještě více.

65. Je to světský člověk, ale tyčí se nad všemi archanděly a později se nad nimi všemi bude tyčit ještě více.

66. Je to světský člověk, ale tyčí se nad všemi tyrany a povznese se nad ně všechny.

67. Je to světský člověk, ale tyčí se nad všemi pány a povznese se nad ně všechny.

68. Je to světský člověk, ale tyčí se nad všemi bohy a povznese se nad ně všechny.

69. Je to světský člověk, ale tyčí se nad všemi dárci Světla a povznese se nad ně všechny.

70. Je to světský člověk, ale tyčí se nad všemi čistými a povznese se nad ně všechny.

71. Je to světský člověk, ale tyčí se nad všemi trojsilami a povznese se nad ně všechny.

72. Je to světský člověk, ale tyčí se nad všemi předky a povznese se nad ně všechny.

73. Je to světský člověk, ale tyčí se nad všemi neviditelnými a povznese se nad ně všechny.

74. Je to světský člověk, ale tyčí se nad velkým neviditelným předkem a povznese se nad ním.

75. Je to světský člověk, ale tyčí se nad všemi ze Středu a povznese se nad ně všechny.

76. Je to světský člověk, ale tyčí se nad vyzařováními Pokladnice Světla a povznese se nad ně všechny.

77. Je to světský člověk, ale tyčí se nad Směsí a povznese se nad ni.

78. Je to světský člověk, ale tyčí se nad celou oblastí Pokladnice Světla a povznese se nad ni.

79. Je to světský člověk, ale bude vládnout se mnou v mém království.

80. Je to světský člověk, ale ve Světle je králem.

81. Je to světský člověk, ale není ze světa.

82. Amen, pravím vám. Ten člověk je mnou a já jsem tím člověkem.

83. A při rozpuštění světa, tedy až vesmír bude stoupat vzhůru, až bude dosaženo počtu dokonalých duší a až budu králem ve středu posledního Pomocníka, a tudíž králem nad všemi vyzařováními Světla a králem nad sedmi Ameny, pěti stromy, třemi Ameny, devíti strážci a králem nad dítětem Dítěte, tedy Dvojitým spasitelem, a budu králem nad dvanácti spasiteli a nad celým počtem dokonalých duší, které přijmou Tajemství Světla, pak se stanou všichni lidé, kteří přijmou tajemství v Nevýslovném, spoluvladaři se mnou a budou sedět po mé pravici a po mé levici v mém království.

84. Amen, pravím vám. Ti lidé jsou já a já jsem oni.

85. Proto jsem vám již dříve řekl: "Budete sedět na svých trůnech po mé pravici a po mé levici v mém království a budete vládnout se mnou."

86. Proto jsem neváhal, ani se nestydím vás nazývat mými bratry a mými společníky, protože budete spolukráli se mnou v mém království.

87. Toto vám říkám věda, že vám dám Tajemství Nevýslovného, které je tím tajemstvím, jímž jsem já, a já jsem tím tajemstvím.

88. Budete nejen vládnout se mnou, ale všichni lidé, kteří přijmou Tajemství Nevýslovného, se stanou mými spolukráli v mém království, neboť já jsem oni a oni jsou já.

89. Můj trůn se však bude nad nimi tyčit, protože budete trpět soužení ve světě více než všichni lidé, dokud nerozhlásíte všechna slova, která jsem vám řekl, a proto budou v mém království vaše trůny spojené s mým.

90. Proto jsem vám již dříve řekl: "Kde budu já, tam bude i mých dvanáct učedníků."

91. Ale Maria Magdalská a Jan, panic, budou převyšovat všechny mé učedníky a všechny lidi, kteří přijmou tajemství v Nevýslovném, a proto budou po mé pravici a po mé levici. Jsem totiž jimi a oni jsou mnou.

92. Budou ve všem jako vy, krom toho, že jejich trůny budou převyšovat vaše a můj trůn bude převyšovat jejich.

93. [Tak tomu bude se] všemi lidmi, kteří najdou slovo Nezbadatelného.

94. Amen, pravím vám, lidé, kteří poznají to slovo, poznají znalost všech těchto slov, která jsem vám řekl, a to jak to o hloubce, tak to o výšce, tak o délce a tak o šířce.

95. Zkrátka nabudou znalosti všech těchto slov, která jsem vám řekl, i těch, která jsem vám ještě neřekl a která vám řeknu oblast za oblastí a řád za řádem, až se bude rozpínat vesmír.

96. Amen, pravím vám. Dozvědí se, jak byl stvořen svět, a poznají, jak byli stvořeni všichni ti z Výšiny a poznají, z jakého základu povstal vesmír.

 

07.03.2012 14:28:15
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one