Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Závěť Adamova

Závěť Adamova - obrázek

Závěť Adamova - obrázek

Překlad ze syrštiny. Proroctví a apokalypsy: Novozákonní apokryfy. Praha, 2007. 

VE JMÉNU NAŠEHO PÁNA JSME ZAPSALI ZÁVĚŤ NAŠEHO OTCE ADAMA

Já, Adam, jsem onemocněl k smrti a zavolal svého syna Šéta a řekl mu: "Můj synu, ten, co mě vytvořil z prachu, mi nařídil, abych dal jména zvířatům země a nebeským ptákům, a také hodinám dne a noci. A poučil mě a zjevil mi, otec králů, jaká mají být:

DVANÁCT HODIN NOCI

První noční hodina: Chvalozpěv démonů. A v té době neškodí ani v ničem lidem neubližují.

Druhá hodina: Chvalozpěv holubic (ryb).

Třetí hodina: Chvalozpěv ohně a všech hlubin podsvětí.

Čtvrtá hodina: Serafské "sanctus". Dokud jsem nezhřešil, slýchával jsem šelest jejich křídel v ráji, když serafové zpívali své "sanctus". Ale když jsem překročil zákon, už jsem ten zvuk nikdy neslyšel.

Pátá hodina: Chvalozpěv vod, které jsou nad nebem.

Šestá hodina: Zformování mraků a velký děs.

Sedmá hodina: Když vody spí, zjevují se mocnosti. A v tu chvíli jsou vody vzaty a Boží kněz je smísí s posvátným olejem a pomaže jím sklíčené a oni spočinou.

Osmá hodina: Vyrašení rostlin země.

Devátá hodina: Chvalozpěv cherubínů.

Desátá hodina: Chvalozpěv lidí a otevření nebeské brány.

Jedenáctá hodina: Radost po celé zemi, když slunce vychází z ráje a září nad stvořením.

Dvanáctá hodina: Pálení kadidla. V nebi ztichnou všichni serafové. Konec hodin noci.

DVANÁCT HODIN DNE

První denní hodina: Prosba lidí (nebešťanů).

Druhá hodina: Modlitba andělů.

Třetí hodina: Chvalozpěv ptáků.

Čtvrtá hodina: Chvalozpěv zvířat.

Pátá hodina: Chvalozpěv nebeských bytostí.

Šestá hodina: Chvalozpěv cherubínů.

Sedmá hodina: Vcházení a vycházení před Bohem, když vchází modlitby všeho živého a klaní se Bohu.

Osmá hodina: Chvalozpěv ohně a vod.

Devátá hodina: Prosba božích andělů stojících před trůnem.

Desátá hodina: Navštívení vod, když sestoupil Duch a vznášel se nad vodami.

Jedenáctá hodina: Jásání a radost spravedlivého.

Dvanáctá hodina, večer: Prosba lidí za milostivou vůli, která je u Boha, Pána veškerenstva. Konec denních hodin.

PROROCTVÍ

Závěť Adamova: "Slyš mě, můj synu Šéte. Bůh přijde po dlouhé době, jak mi řekl a oznámil. Bude počat z panny, oblékne tělo, narodí se jako jeden z lidí a bude vyrůstat jako naši synové a dcery.

Bude konat znamení a divy, chodit po mořských vlnách jako po dřevěném prknu, větru přikáže, a utichne, poručí vlnám, a ustanou. Bude otevírat oči slepým, očišťovat malomocné, hluchým dá slyšet a němým mluvit. Sehnuté napřímí, ochrnuté posílí, zbloudilé obrátí, ztracené nalezne. Bude vymítat ďábly a vyhánět démony.

A proto ke mně promluvil ještě v ráji, když jsem utrhl ovoce, ve kterém se skrývala smrt. Řekl mi: "Adame, Adame, neboj se! Chtěl jsi být bohem, a já tě Bohem učiním. Ne však hned, ale po mnoha letech. Nyní tě vyháním z ráje a do země bodláčí tě nechám sestoupit. Záda ti sehnu, kolena se ti budou třást stářím. Vydám tě smrti a tvé tělo pozře červ a mol."

Odpověděl jsem mu: "Proč, můj Pane?" A řekl mi: "Protože jsi poslechl slova hada, budeš pokrmem pro hada, ty i tvoje děti.

Ale po krátkém čase se ti dostane milosti, neboť jsi byl stvořen k mému obrazu a já nedopustím, abys zahynul v Šeólu.

Pro tebe se narodím z Panny. Pro tebe, Adame, okusím smrt a do domu mrtvých odejdu. Pro tebe učiním novou zemi. Pro tebe učiním nové nebe a svěřím je tvému potomstvu. Pro tebe, Adame, zatemním slunce a svinu nebesa.

A po třech dnech, kdy budu v hrobě, vzkřísím tělo, které jsem od tebe přijal a oblékl, a postavím tě po pravici mého božství. A učiním tě bohem, tak jak sis přál. A dám ti dar ze Stromu a navrátím tebe a tvé potomstvo zpět a dám vám nebeskou spravedlnost."

Slyš mě, můj synu Šéte, neboť přijde potopa a zaplaví celou zemi kvůli domu tvého bratra Kaina, který z žárlivosti zabil tvého bratra Ábela kvůli své sestře Labúdě (Lúbii). A po potopě bude svět trvat ještě šest (sedmdesát) tisíc let, než přijde jeho konec. A oheň zachvátí zemi, předtím než se ukáže jeho znamení, a posvětí zemi. A tehdy se po ní bude procházet ten, který přichází: Pán Pánů."

A já, Šét, jsem zapsal tuto závěť. I zemřel náš otec Adam a pohřbili jsme ho na východ od ráje, naproti nejstaršímu městu, které bylo na zemi zbudováno, které se nazývá Enoch. A Adam byl doprovázen anděly a nebeskými mocnostmi, neboť byl stvořen k Božímu obrazu. A zatemnělo se slunce a měsíc a byla temnota po sedm dní.

A zapečetil jsem tuto závěť, já, Šét, syn Adama, který pocházel od Boha, a uložil ji do jeskyně pokladů spolu s obětinami, které náš otec vynesl z ráje. Bylo tam zlato, myrha a kadidlo. A přijdou královští synové, mágové, a vezmou je a přinesou Božímu synu do Betléma, do jeskyně.

Konec závěti našeho otce Adama.

 

 

14.02.2012 21:45:28
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one